Vienlaiciga vienas stundas cenas interpretacija

Nepârtraukta tulkoðana noteikti izpauþas kâ sinhronâs tulkoðanas veids, bet paðlaik tie ir divi daþâdi tulkojumu veidi. Sekojoðâ tulkoðana ir pçdçjâ, ko tulks tiekas blakus runâtâjam, klausâs viòa runas, un pçc tam, palîdzot sev piezîmçm, tulkot visu uzmanîbu uz nâkamo valodu, sinhronie tulkojumi tiek veikti tieðraidç, skaòas izolâcijas vietâs. Paðlaik tulkoðana tiek aizvietota ar sinhrono tulkoðanu, bet vienmçr notiek, ka ðâds tulkojums tiek veikts, jo îpaði vidçja lieluma cilvçkiem, komentâriem vai arî ïoti specializçtâm sanâksmçm.

https://fit-ray.eu/lv/

Kâdas ir secîga tulka pazîmes? Tam vajadzçtu bût lieliska spçja praktizçt savu profesiju. Pirmâm kârtâm viòai ir jâbût sievietei, kas ir ïoti izturîga pret stresu. Secîgas interpretâcijas ir daudz grûtâkas, jo tâs tiek veiktas pilnîgi dzîvi, tâpçc personai, kas veic tulkojumus, vajadzçtu bût iemeslam, ko sauc par parastiem nerviem, viòð nevar izdarît lietu, kad viòð atrod sevi panikâ, jo viòam trûkst vârdu, lai tulkotu konkrçtu frâzi. Tajâ paðâ laikâ ir norâdîts nevainojams diktâts. Lai apmâcîba bûtu gluda un vienkârða, sievietei, kurai ir atbilstoðas valodas prasmes, ir jârisina bez runas traucçjumiem, kas traucç ziòojuma saòemðanai.

Turklât ir ïoti svarîgi, lai bûtu îstermiòa atmiòa. Ir taisnîba, ka tulkotâjs var un pat vajadzçtu izdarît piezîmes, kas viòam palîdzçs atcerçties runâtâja runâto tekstu, bet tas nemaina faktu, ka piezîmes parasti bûs piezîmes, nevis viss runâtâja paziòojums. Secîgâ tulka iezîmes ir ne tikai spçja iegaumçt vârdus, ko runâ persona, bet arî spçja tos tulkot precîzi un bez apgrûtinâjumiem individuâlajai valodai. Kâ redzat, bez pienâcîga îstermiòa viedokïa, sinhronais tulks faktiski ir pilnîgi neproduktîvs mâkslâ. Paðlaik ir izteikts viedoklis, ka labâkie secîgie tulki var iegaumçt lîdz pat 10 minûtçm ilgu tekstu. Un krastâ, kas bûtîbâ pazîst sevi, jâatceras, ka labam tulkotâjam jâbût labâm valodu prasmçm, valodu un idiomu zinâðanâm pretçjâs valodâs, kâ arî lieliska dzirde.