Viedokii par uzocmcjiem

Ja uzòçmçjs nolemj kïût par PVN maksâtâju, viòð bûs spiests uzstâdît strauju kases aparâtu zinâmâ uzòçmumâ. Visbieþâk ðî pieeja ïauj jums maksât zemâkas izmaksas, maksâjot ar Nodokïu biroju, un tâpçc arî daudzi uzòçmçji var to izmantot. Bet jums ir jâdomâ par to, ka kases aparâts pastâv tajâ paðâ elektroniskajâ ierîcç kâ visi pârçjie. Tas var laiku pa laikam rasties citiem defektiem vai pat piemçrotâkâm kïûdâm.

Îpaði un dosies uz ðâdâm formâm, ja uzòçmçjs vçlas ietaupît un ieguldît, piemçram, izmantotajâ fiskâlajâ kasç. Pat ja tas parasti ir garantijas segums, jums ir jâgaida lîdz ar to, ka tas tiks lauzts agrâk nekâ tas, kas pçc tam ir izlaists laukumâ raþotâjam. Ir vçrts zinât, kâdi kazino ir pozitîvs viedoklis un droðîba lietotâju vidû, lai garantçtu, ka viòiem nevajadzçtu veikt tehnisko pârbaudi agrâk nekâ nepiecieðams.

Nedrîkst aizmirst, ka viena no kases aparâta izmantoðanas iespçjâm var bût noderîga neveiksmes gadîjumâ. Tas notiks, ja atmiòas modulis ir pârâk liels. Ðajâ formâ trauks var izgatavot citus produktu nosaukumus nekâ tie, kas parâdâs pçc konkrçta koda atsaukðanas. Ja tas sasniedz ðâdu formu, uzòçmçjam par ðo gadîjumu jâziòo Nodokïu pârvaldei. Laimîgajam cilvçkam tâdâ veidâ, ka viòð tiek uzskatîts par uzòçmuma îpaðnieku, kurð nolçma vairâk ieguldît rezerves kases aparâtâ. Pçc tam, kad pamata ierîce sabojâjas, par to ir jâziòo attiecîgajam birojam, un ir svarîgi turpinât pârdoðanu un ierakstus, izmantojot kases aparâtu.

Tomçr, ja uzòçmçjam nav rezerves ierîces, viòð ir spiests uz laiku apturçt darbîbu, lîdz kase tiek remontçta. Elements ir forma, kad rçíini tiek parâdîti arî uzòçmumâ. Kad izrâdâs, ka neveiksme vairs netiks veikta, pirms atgûðanas jums vajadzçtu izlasît datus atmiòâ. Tas ir tas, ko jûs varat izlemt iegâdâties citu ierîci vai arî atteikties no pârdoðanas, izmantojot kases aparâtu.