Vidusskolas elektribas uzdevumi

Ir grûti iedomâties kâjâm 21. gadsimtâ bez elektrîbas un lîdz ar to - bez elektriskâm ierîcçm. Brîva piekïuve virzienam vienkârðâ veidâ izpauþas kâ milzîgs tehnoloìiskais progress. Ja ðodien trûkst elektroenerìijas, ir iespçjams, ka mûsdienâs attîstâs progresîva sabiedrîba, un, visticamâk, pat privâtajâ attîstîbâ tas atgriezîsies uz vienu reizi. Visa Polijas ikdienas darbîba izskatîtos citâdi. Par kâzâm ðî forma patiesîbâ neapdraud mûs - ka katram filmu scenârijam ir liels iedvesmas avots.

Ir vçrts padomât par to, ka, kur notiek elektrîba - noteikti nav moderna jaudas slçdþa, kas nodroðinâtu pareizu elektriskâs konstrukcijas atðíirîbu plûsmu. Cita veida slçdþi tiek izmantoti atkarîbâ no konstrukcijas veida, kas nepiecieðams to izmantoðanai.Loka slçdþi visbieþâk tiek pasûtîti, kas arî ir visvienkârðâkie no baroðanas slçdþiem. To pabeigðana ir dzesçðanas efekta beigas, loka sadalîðana un izstiepðana iekðçjâs kolonnas arkas pretestîbas ietekmç. Ðâda slçdþa darba spriegums parasti nav mazâks par 1000 V.Slçdþi, kas izmanto autoflower sistçmu, arî nav mazâk populâri. Ðâdâ veidâ slçdzim jâbût vairâk aprîkotam ar Switchsync kontrolieri, kas atbild par pârejoðo komponentu likvidçðanu. Citi elementi, kas tiek izmantoti automâtiskâs pûðanas sistçmâs, ir arî dekompresijas diski, tâ sauktie "pârrauðanas diski" vai paði kompozîtmateriâlu izolatori.Piemçrota slçdþa vai slçdþa izmantoðana speciâlâs skolas atðíirîbâm nozîmç droðîbu, jo tad tikai slçdþi un slçdþi aizsargâ elektriskâs ierîces pret îssavienojumu vai pârslodzes bîstamâm sekâm, kas var bût dzîvîbai bîstamas.