Vidcji mati ar barkstim

Mana mâsa mîl spçlçt ar matiem, jûs joprojâm varat to izdarît, íemmçt un plânot. Tas patieðâm tiek absorbçts tajâ, ka vçlas, lai viss izskatîtos krâðòs, vienu seðu reizes var uzlikt vienu pîti, reizçm liekot uz tiem matu lokus vai nostiprinot tos ar sprâdzçm. Visvairâk vçlas skolu izrâdes un realizçt viòus. Viòas nesenais radîjums - Princesses Joker - bija oriìinâls un tam bija nepiecieðama perfekta frizûra un apìçrbs. Sâkumâ mana mâte saplçsa savâ bizîtes ar lokiem, kas tiem pievienoti. Vçlâk ðis apburoðs vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Interjeros es izskatîðos labâk, un tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes, kâ arî to krauðanas laikâ. Viòa izskatîjâs jauka kâ vienîgâ princese. Bet, kad tas notiek ar aristokrâtiem, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuzticoties tagadnei, ka ir pagâjuðas gandrîz divas stundas kopð sagatavoðanâs darbam. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja vîziju, un viòas runâ nebija tik daudz, "nieeee, man tas nepatîk, es neko neatceros no aristokrâta, kas viòai ir ïoti augsta." Viòa sev jautâja jaunu frizûru, uzvilka matus piepildîtas kokas formâs. Par laimi, protams, kâ jau iepriekð es rakstîju, mums tagad ir prasme samazinât matus, tâpçc ðoreiz tas bija ïoti gludi. Viòas mâte, no vienas puses, un, no otras puses, tika uzòemta pçc daþiem mirkïiem.

Labâkâs meiteòu matadatas