Variti darzeoi

Izvçlçtajos uzòçmumos un iestâdçs tiek izmantotas vai uzglabâtas vielas, kuras var bût grûti sprâdzienbîstamas. Tie bûs jo îpaði vielas, piemçram, gâzes, ðíidrumi un cietas vielas ar augstu dezintegrâcijas pakâpi, piemçram, ogïu putekïi, koksnes putekïi utt.

Ðâdos veidos darba devçjiem ir jâveic sprâdzienbîstamîbas novçrtçðana un sprâdziena riska novçrtçjums. Jo îpaði jânorâda vietas un dzîvokïi, kuros ir vislielâkais sprâdzienbîstamîbas risks. Sprâdzienbîstamas zonas jânorâda arî ârçjâs zonâs un telpâs. Turklât darba devçjiem ir jâsagatavo grafiskâ dokumentâcija, kas kârtos un norâda arî faktorus, kas var radît aizdegðanos.

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums jâveido, pamatojoties uz Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija rîkojuma prasîbâm attiecîbâ uz minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz uzticîbu un darba higiçnu, kâ arî iespçju tikt galâ ar sprâdzienbîstamu vidi (Journal of Laws 2010 Nr. 138. 931.

Kâ daïa no sprâdzienbîstamîbas novçrtçjuma ir sagatavotas iekârtas îpaðîbas. Tas ir norâdîts uz tâ izmçriem, stâvu skaitu, telpâm, tehnoloìiskajâm lînijâm utt. Ir faktori, kas var izraisît ugunsgrçku vai eksploziju. Tiek ieviesti pasâkumi un pasâkumi, kas ïaus vâjinât un novçrst ugunsgrçkus un âtrus draudus. Kas ir pirmais uzliesmojoðais materiâls, kas var izraisît potenciâlu sprâdzienu. Novietoti inovatîvi risinâjumi sprâdziena riska samazinâðanai.