Vai nepieciedams

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir ierobeþot uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku uz elektrostatiskâs dzirksteles produktu. To plaði izmanto uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanâ un apstrâdç.

Elektrostatiskâ iezemçðana var bût jauna forma. Populârâkie un nedaudz sareþìîtâkie modeïi atbilst iezemçjuma skavai un kabelim. Attîstîtâkâs un tehnoloìiski modernâkâs ir aprîkotas ar zemçjuma aizsardzîbas sistçmu, pateicoties kurai ir iespçjams izvadît vai transportçt produktu, kad zeme ir pareizi pievienota.

Elektrostatiskâs slodzes visbieþâk izmanto dzelzceïa tvertòu, autocisternu, barelu, tâ saucamo iekrauðanas vai izkrauðanas laikâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Pildot vai iztukðojot tvertnes ar daþâdu saturu (piemçram, tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem, var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. To stâvçðanas avots var bût arî uzliesmojoðu vielu sajaukðana, sûknçðana vai izsmidzinâðana. Elektriskie lâdiòi rodas, saskaroties ar atseviðíâm daïiòâm vai to atdalot. Elektriskâ lâdiòa apjoms bûs ierobeþots lîdz to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Vienkârðas un pçkðòas saiknes ar iezemçðanas vai izkrauðanas problçmu rezultâtâ var izveidot îsu strâvas impulsu, kas bûs redzams dzirkstoðajâs lomâs.Dzirksteïaizdedzes iztrûkuma trûkums var aizdegt gâzu un gaisa maisîjumu, kas nozîmç eksploziju vai bîstamu sprâdzienu. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.