Uzocmuma veicinadanas programma

Enova programmatûra atbilst ERP (Enterprise Resource Planning grupai, ti, programmâm, kas atbalsta zîmolu un uzòçmumu resursu pârvaldîbu. Tâs raþotâjs ir Soneta Sp. z o.o. Ðis pieteikums ir izveidots modulârâ veidâ. Katrs no viòiem maksâ par jaunu uzòçmuma darbîbas jomu (rçíinu sagatavoðana, algu norçíini, personâla vadîba, grâmatvedîba, pârdoðana, noliktava, parâdu piedziòa uc. Programmatûru var iegâdâties no pilnvarota partnera enova kraków.

Enova programma ir îpaði vienkârða. Tas darbojas labi ar specializçtu programmatûru un otrâm operçtâjsistçmâm. Paredzçts bût delikâtiem un maziem uzòçmumiem, kas strâdâ citâs nozarçs. Tâs pakalpojums ir ïoti noderîgs, pateicoties skaidram grafiskam interfeisam. Papildu un brîniðíîga apmâcîba tâs lietoðanâ nav nepiecieðama.Enova programmatûra sniedz jums biznesa piedâvâjumu komfortabli. tas ir droðs un spçcîgs risinâjums. Gadîjumâ, ja kâdas problçmas, tâs darbîbu var nonâkt saskarç ar raþotâja vai tâ pilnvarotâ pârstâvja, kurð atbildçs uz visiem jautâjumiem. Turklât licences lîgums nodroðina klientam piekïuvi "jaunajai tâlruòa lînijai" ar speciâlistiem (5 dienas nedçïâ.Enova programma vietçjâ tirgû darbojas kopð 2002. gada un tajâ laikâ ieguva aptuveni 6500 organizâcijas un uzòçmumus. Viòð tika apbalvots arî ar 2011.gada Inovâciju un Grand Prix CRM 2007.Ðî metode ir pielâgota, beidzoties zinâmo iestâþu noteiktajam termiòam. Tâ paplaðinâðana nevçlas to mainît, migrçt iespçjas un mainît bâzi. Enova glabâ datus par visu uzòçmuma darbîbas laiku. Tiek apmainîts tikai viens programmas elements.Soneta ir izveidojusi un specializçta programmatûras versija nodokïu konsultâciju birojam un grâmatvedîbas birojiem. Pateicoties tam, ir iespçjams apkalpot lietotâjus grâmatvedîbas jomâ, pamatojoties uz vienreizçjiem maksâjumiem un biznesa grâmatâm.