Ufo gaismas efekts

Mums visiem patîk koncerti vai lielie skatuves pasâkumi. Nç, bet pateicoties skaïai mûzikai vai mîïâkajâm zvaigznçm uz skatuves. Gaisma dod vislielâkâs sekas. Vairâk nekâ vienu reizi mçs saprotam, kâ gaismas spîdums pat virzâs pçc dziedâðanas zvaigznes vai gluþi pretçji - tas izgaismo auditoriju, kas to bauda. Skaistas, krâsainas gaismas dod efektu kâ pasaka. Papildu efekts ir dûmi, kas izdalâs no maðînas pareizâ leòíî uz gaismas daïu.

Tad lukturi dod viòam milzîgu ietekmi, tâpçc mums patîk apbrînot attçlu. Gaismas lukturi ir tik svarîgi, ka tikai vissvarîgâkais jautâjums daþâdos koncertos un pasâkumos. Ilgu laiku ir zinâms, ka noderîga uzmanîba parasti tiek pievçrsta kaut kâdam, pateicoties vizuâlajiem stimuliem. Pateicoties savâm acîm, tie ir paòemti pârejas vidû, pateicoties tam, kâpçc cilvçki spçj apbrînot citas lietas. Apgaismojuma proþektori tiek izmantoti ne tikai restorânos vai augstos koncertos. Pateicoties mûsu sâkotnçjai konstrukcijai, viòi ieradîsies katrâ stûrî. Tos var piekarinât no griestiem vai sienu galiem. Ir arî margu priekðçjie lukturi, kuru uzdevums ir pârvietoties uz priekðu un atpakaï tâdâ nozîmç, kâ apgaismot objektu. To saturs ir alumînijs, tâpçc tie nav pakïauti îsai iznîcinâðanai vai pârkarðanai. Viòiem ir daþâdas lietojumprogrammas, tostarp apgaismojums galerijâs, kâ attçlu apgaismojums. Daþreiz skaista glezna nav viss. Cilvçki bieþi vien pat neapzinâs, ka ðobrîd atbilstoðs mâkslas darbu apgaismojums padara tos vçl labâkus nekâ agrâk. Tieðâ konstrukcijâ esoðie gaismas lukturi ir viens otram, lai tie varçtu saliekt un ïaut gaismas staru kûlii leòíî. Nav teikts, ka viòiem ir jâkarâjas no varas un jâapgaismo viens raksts. Mçs varam tos noteikt leòíî, ko mçs izvçlçsimies.Ir vçrts ieguldît paðreizçjâ apgaismojuma þanrâ. Tas nav tikai nekas skaistâks par gaismu un krâsu, ko mçs varam redzçt caur to.