Slicer holden

Katrs viesis ir spçcîgs. Sabiedrîbâ mçs esam grupa, kas ir daïa no vispârpieòemta kopuma. Mums ir raksturîgas daþas lîdzîbas, kopçji uzskati par jauna veida dzîvîbas sfçru, mçs esam saistîti ar to paðu mâkslu un vçsturi. & Nbsp; Tas ne vienmçr nozîmç, ka mçs visi esam vienâdi. Darbinieku grupa ir unikâla grupa, kas ir nerentablu, pilnîgi individuâlu vienîbu sistçma. Visâm daïâm ir lielâka vai mazâka peïòa no kopienas kopçjâs darbîbas, katrs elements mazâkâ vai lielâkâ skolâ veicinâja visas grupas vçstures apmaiòu.

Darbinieki ir atseviðíu vienîbu kolekcija, kurai vienmçr ir noteiktas kopîgas daïas, kuras parasti var definçt kâ vispârpieòemtu taisnîguma un rîcîbas normu sistçmu. Kas un ja tâdâ gadîjumâ, ja parâdâs cilvçki, kas sadalâs diametrâlâ veidâ? Ko viòi raksturo? Vai atðíirîba mûsdienu gadîjumâ ir tâ, ka tâ tiks uzskatîta par pozitîvu pasâkumu?

Cilvçki, kuri nevar apmierinât vispârpieòemtos daudzumus un pienâcîgi bût sabiedrîbâ, tiek saukti par veciem cilvçkiem ar personîbas traucçjumiem. Personîbas traucçjumu pçtnieki apraksta daudzus veidus, tie vienmçr ir daþas kopîgas iezîmes. Izrâdâs, ka sievietes, kas ir personas traucçjumi,:

dziïi iesakòojuðies un labi noskaòoti uzvedîbas modeïi, kuru maiòa ir praktiski neiespçjama bez kâdas konkrçtas personas kvalitâtes iemesla,zema elastîguma reakcija uz interesantâm sociâlâm un personîgâm situâcijâm, \ târkârtçja vai liela atðíirîba attiecîbâ uz normâm, ko vispârçji atzîst attiecîgâ kultûra,subjektîvi saistîti ar cieðanâm vai grûtîbâm dzîves mçríu sasniegðanâ.

Kâ jûs varat redzçt, visi cilvçka dvçseles jaunumi tiek veidoti tâdâ mçrâ, ka persona apstâjas ar bûtîbu, kas patstâvîgi izskata un plâno mûsu viedokli, un tâdçï arî pubertâtes sezonâ. Personas traucçjumi tâdçï ir gandrîz neiespçjami agrînâ bçrnîbas laikâ. & Nbsp; Ne visas atðíirîbas no grupas norâda uz personîbas traucçjumiem. Lai gan ðie neapstrâdâtie pasâkumi var ietvert ne tikai pielâgoðanâs trûkumu sabiedrîbâ, bet arî nopietnas sekas, nav nekas neparasts, ka sievietes, kas ir personîbas traucçjumi, izdara nezinâmus noziegumus vai atòem viòu bûtîbu.