Sertificcts dabiskais kosmctika

Augsta gaisa piesâròojuma un / vai piesâtinâjuma apstâkïos ar potenciâli sprâdzienbîstamiem apstâkïiem ir ieteicams izmantot instrumentus un uzstâdîðanas risinâjumus, kas atbilst ES tiesîbu aktos noteiktajiem standartiem, izmantojot ATEX sertifikâtu, ATmosphères sprâgstvielas.

ATEX uzstâdîðana "atex uzstâdîðana" - juridiskie noteikumiPienâkums ieviest sertifikâciju un nepiecieðamîbu izmantot sertificçtas iekârtas apgabalos (uzòçmumos, kas pakïauti sprâdzienbîstamîbai, tika ieviests ar ES Direktîvu Nr. 94/9 / EK.Sprâdzienbîstamîbas aizsardzîbas noteikumi attiecas uz visâm elektriskajâm un tehniskajâm iekârtâm, un visi sprâdzienbîstami organismi ir kustîbâ ar jûras, sauszemes un pazemes iniciatîvâm.

Iekârtas, uz kurâm attiecas ATEX direktîvaDirektîva attiecas gan uz visâm maðînâm, aparâtiem un vadîbas elementiem, ko tie veic sprâdzienbîstamâ vidç. Faktiski visâm ierîcçm, kas atrodas ðâdâs zonâs, jâbût labiem sertifikâtiem, kâ arî tam, kâ visâm ATEX iekârtâm jâatbilst informâcijas prasîbâm.Direktîvas ietvaros sertifikâcijas ietvertâs ierîces un iekârtas ir sadalîtas divâs grupâs. Pirmajâ ietilpst aprîkojums, ko izmanto kalnrûpniecîbas nozarç (raktuvçs, un lielâkâ daïa citu iekârtu. Tie ir îpaði ATEX instalâcijas, kas tiek veidotas koka vai krâsu rûpniecîbâ, kâ arî visi filtri, paliktòi un droðîbas piederumi, kas darbojas putekïainos apstâkïos.

Katrs jauns ATEX iekârtas projekts sprâdzienbîstamâs vietâs kopâ ar principiem, kas ieviesti, kopâ ar tajâ ieviestajiem pamatiem, kas, îstenojot, ir samazinât eksplozijas risku un paaugstinât darba òçmçju un instrumentu (un vides droðîbu, radot apstâkïus. augstu piesâtinâjumu ar bîstamâm vielâm.