Sanitarajam prasibam kas paredzctas nevalstiskajiem bcrnudarziem

Ja kâdâ konkrçtâ dzîvoklî jûs saòemat sprâgstoðas vielas, pietiekami daudz skâbekïa vai oksidçtâja, kâ arî efektîvu aizdegðanos, jûs varat informçt par iespçjamu sprâdzienbîstamîbu.HRD sistçma ir sistçma, kas tiek izmantota, lai nomâktu sprâdzienu.

Viòa palîdzîba attiecas uz pçdçjo, ka viòð reìistrç sprâdziena sâkotnçjo posmu un pçc tam to nomâc. Novçrð nevçlamu spiediena palielinâðanos aizsargâtajâ ierîcç.Ðî metode kalpo droðîbai un novçrð bojâjumus.To raksturo pierâdîta un aktîva metode, augsta uzticamîba un âtra sistçmas reakcija. Tâs îpaðîbas ietver gan faktu, ka tâ iekïûst iekðpusç, gan ârpusç, tâ ir lçta rîkoties un transportçt, tai ir arî populâra un cieða iespçja nomainît komponentus pçc sistçmas aktivizçðanas. Pielâgoðanâs ir pielâgota klienta prasîbâm.Cilindrs hrd ir cilindrs ar íermeni, kas nomâc sprâdzienu. Tâpçc ir ïoti izplatîta un plaði izplatîta sprâdziendroðu sistçmu metode.Ðie baloni parasti tiek izmantoti, lai atbalstîtu aparâtus, tvertnes, kanâlus un caurules, kurâs katrâ nozarç rodas putekïi, hibrîda maisîjumi un gâzes.Tâs ir arî labas sprâdzienbîstamîbas ierîces, piemçram, tvertnes, filtri, cikloni, maisîtâji, þâvçtâji un granulatori, kur ir sprâdzienbîstamas vielas.Ðî mçneða baloni hrd tvertne ar ugunsdzçðanas metodi ir slçgta ar droðîbas plâksni. Zem detonatora ir uzstâdîts aiz pïauðanas spirâles. Tas tiek iedarbinâts ar vadîbas bloku un plâksne tiek sagriezta ar spirâli ïoti mazâ posmâ.Tie veido pulvera maisîjumu, kas pçc izsmidzinâðanas noteiktâ vietâ samazina sprâdziena spiedienu, neitralizçjot putekïaino sprâdzienbîstamo vidi.Farmâcijas rûpnîcâm vai pârtikas rûpniecîbai, kur sanitârâs prasîbas tiek paaugstinâtas, tiek dotas hrd pudeles, kurâs izmanto tvaiku. Tie ir piepildîti ar ûdeni, kas ir virs virðanas punkta. Kad vârsts attîstâs, ir spiediena kritums, un ûdens tiek uzvârîts, un priekðmets tiek nekavçjoties piepildîts ar tvaiku. Ðie baloni tiek izgatavoti kopâ ar ATEX informâciju.