Salati ar jauniem kapostu guriiem un sipoliem

Ir daudz kâpostu çdienu, kurus mçs mîlam un kas liek viòai sagriezt mazâs, smalkâs sloksnçs. Pat gatavojot skâbu kâpostus ziemai, ir nepiecieðams izcelt lielas kâpostu lapas - un cik grûti tad ir nogurdinoðs ar vienkârðu nazi, jums nav jâpasaka ikvienam, kurð ir izmantojis pçdçjo reizi. Kâzâm augos ar sadzîves materiâliem ir daudzas ierîces, kas ïauj mums bûtiski uzlabot tâdas mâjâs gatavoðanas aktivitâtes, kas tiek radîtas jebkurâ mâjâ.

Bigos, vai pelmeòi ar kâpostu vai kâpostu zupu ir jâizmanto kâ plâcenî sagrieztu kâpostu. Protams, mçs varam iegâdâties gatavus, jau sasmalcinâtus kâpostus noliktavâ, tomçr daudzas sievietes vçlas paði gatavot skâbu kâpostus, jo tâdâ gadîjumâ viòiem ir dârzs, kurâ dârzeòi slçpjas. Ðâdâm sievietçm, protams, bûs nepiecieðams griezçjs kâpostiem. Nekas nemainîs to vienkârðâ lietoðanâ. Un, ja mums patîk kâpostu çdieni, mums vajadzçtu bût kârdinâjumam izdarît ðo skâbbarîbu paði, kas mums dos ne tikai prieku par to darît, bet galvenokârt labu, perfekti garðîgu sastâvdaïu daudziem çdieniem, kurus mçs mîlam.

Konservus ieteicams sagatavot paði, turpretim kâpostu gadîjumâ tas nozîmç to sagriezt mazâkos gabaliòos, griezt nûdeles un sagrieþ kâpostus - izmantojot ðo nazi, ðî darbîba ir nogurdinoða fiziski un padarîs jûs nevçlçðanos izgatavot kâpostu konservus. garðîgi un lieliski vitamînu salâti. Un tas pats nebûtu ideâls jûsu veselîbai! Elektriskâ kartupeïu griezçja nopirkðana kasç ir aptuveni 2-3 tûkstoði zlotu kurss, kas ir diezgan daudz, ja nepiecieðams nelielas mâjsaimniecîbas vajadzîbâm, bet delikateses uzòçmuma vai kolektîvâ uztura uzòçmuma panâkumos tas ir nepiecieðams ieguldîjums. Protams, tas kïûs par ieòçmumiem no garðîgu salâtu vai vecâs poïu pârdoðanas, kas izgatavots no bigo pamatiem, kurð mîl, ka visi, kas kâdreiz ir bijuði, bija iespçja to sâkt.