Rossmann loiistikas nodaia

Neviens liels pakalpojumu uzòçmums nevar strâdât bez efektîvas loìistikas nodaïas. Atkarîbâ no lomu profila ðî apïa kârtîbu veidos daþâdas ðûnas, kas izmanto: noliktavu, transportu, plânoðanu un pirkðanu. Lielais informâcijas apjoms, kas tiek nosûtîts ðî procesa laikâ, liek jums izmantot IT risinâjumus. Loìistikâ izmantotâ IT infrastruktûra ir îpaði: elektroniskâs iekârtas, datortîkli, GPS uztvçrçjs un specializçta programmatûra, kas tiek izmantota visu datu vâkðanai.

Paðlaik papîra rçíini ir mazâk pieòemami un tiek apmainîti ar elektroniskâm versijâm. Tâpçc galvenais ir izmantot internetu vai vismaz iekðçjo tîklu uzòçmumâ, kas pieòems tûlîtçju datu pârsûtîðanu. Piemçram, loìistikâ izmantotâs programmatûras piemçrs ir wms uzglabâðanas metode. Viòa uzdevums ir saskaòot visus procesus, kas krît, pârvaldot rakstus noliktavâ. Ðî sistçma nodroðina arî precîzas zinâðanas par noliktavas stâvokli, un, pateicoties îpaðâm ierîcçm, ir svarîgi pârbaudît, kur partija atrodas jebkurâ laikâ. Papildu priekðrocîba wms uzglabâðanas sistçmai ir veids, kâ cilvçks ir izveidojis maríçjumu, kas tiks pieðíirts konkrçtam produktam. Etiíete, kas rada daudz papildu informâcijas, un tâs veiktspçja ir plaði automatizçta, jo tâ nav radîjusi profesionâlâs zinâðanas. WMS sistçma papildus nodroðina daudzuma kontroli, kas ïauj pârbaudît, vai pasûtîtais un piegâdâtais sortiments atbilst faktiskajam periodam. Tas ïauj plânot preèu sûtîðanu tâ, lai tas bûtu pçc iespçjas îsâks. Labas wms uzglabâðanas metodes izvçle ir jâmaksâ tâ, lai tai bûtu iespçja importçt un eksportçt informâciju no citiem uzòçmuma atbalsta veidiem. Informâcijas tehnoloìijai tagad ir svarîga loma uzòçmuma loìistikas praksç. Ðie risinâjumi bûs labi redzami loìistikas noliktavâs, kur notiek preèu kustîba un tajâ paðâ laikâ notiek sûtîjumu nosûtîðana un saòemðana. Tâpçc, lai visi procesi noritçtu labi un bûtu saskaòoti, ir vçrts òemt vçrâ wms metodi.