Restoranu aprikojuma mcbeles

ATEX direktîva, saukta arî par jauno risinâjumu direktîvu, ir dokuments, kura galvenais mçríis ir tuvinât Eiropas Savienîbas dalîbvalstu tiesîbu aktus aizsardzîbas sistçmu un ierîèu jomâ, ko izmanto teritorijâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens.

https://movement-system.eu/lv/Motion Free - Izrāvienu formula kustības sistēmas efektivitātei!

Ðis princips, pirmkârt, nosaka droðîbas pamatprasîbas, plaðas produktu jomas un papildus metodes, kas pierâda apstiprinâjumus ar parastajâm droðîbas prasîbâm.Eiropas standartiem ir bûtiska nozîme direktîvâ, kurâ sîki aprakstîti tehniskie veidi, kâ pierâdît piekriðanu droðîbas norâdçm. Saskaòâ ar padomu, ka ietekme ir precîza ar lîgumu, tâ tiek uzskatîta par tâs sadarbîbu ar noteiktâm droðîbas prasîbâm.Kopçjâs ATEX prasîbas iekârtâm un aizsardzîbas metodçm, kas sniegtas sprâdzienbîstamâs zonâs, ir atrodamas direktîvas II papildinâjumâ. Runa ir par vispârçjâm prasîbâm, materiâlu izvçli, dizainu un formu, iespçjamiem aizdegðanâs avotiem, ârçjo darbîbu radîtajiem draudiem, prasîbâm droðîbas ierîcçm un prasîbu nodroðinâðanu, kas nodroðina sistçmas droðîbu.Kopâ ar ieteikumiem raþotâjam ir jârûpçjas, lai nepieïautu sprâdzienbîstamas atmosfçras veidoðanos ar piederumiem un aizsardzîbas sistçmâm, lai novçrstu sprâdzienbîstamas vides aizdegðanos, apspiestu vai ierobeþotu sprâdzienu.Iekârtas un aizsardzîbas metodes jâizstrâdâ tâ, lai novçrstu sprâdziena iespçjamîbu. Tie ir jâplâno ar zinâðanâm par tehniskajâm zinâðanâm. Un ierîèu daudzumam un sastâvdaïâm ir jâdarbojas droði un saskaòâ ar raþotâja norâdîjumiem.Katrai ierîcei, aizsardzîbas sistçmai un aparâtam jâbût CE maríçjumam.Materiâli, ko izmanto ierîèu vai aizsardzîbas sistçmu veidoðanai, nedrîkst bût viegli uzliesmojoði. Starp tâm un laika apstâkïiem, kas varçtu piesaistît potenciâlu sprâdzienu, nedrîkst bût nekâdas reakcijas.Trauki un aizsardzîbas pasâkumi nedrîkst izraisît bojâjumus vai jaunus ievainojumus. Viòiem ir jânodroðina, ka viòu panâkumi neradîs augstas drudzes un radiâciju. Viòi nevar darboties ar elektriskiem apdraudçjumiem, kâ arî nevar saturçt bîstamas situâcijas.