Rciins un kases aparats

Ðî ir ziòa PVN likumâ, kas sâka darboties no 2015. gada janvâra, ieviesa nepiecieðamîbu veikt norçíinus ar kases aparâtu starpniecîbu otrâ uzòçmçju grupâ. Un, lai gan daþi uzòçmçji joprojâm atkâpjas no pienâkuma izsniegt kvîtis, iestâdçm, kas sniedz pakalpojumus mûsu klientiem, ir pienâkums norçíinâties ar savâm darbîbâm, izmantojot kases aparâtus.

Kam jâzina, kâ maksât kases aparâtu?Kases aparâti ir nepiecieðami uzòçmumos, kas dodas uz fizisko galvu (B2C savam darbam. Un uzòçmumiem, kuru gada apgrozîjums nepârsniedz PLN 20 tûkst. Neto, nav pienâkuma izdot nodokïu ieòçmumus. No sçrijas, ja uzòçmçjs sâk darboties finanðu gada laikâ, tad pienâkums veikt kases aparâtu rodas tad, kad apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Joprojâm ir saraksts ar darbîbâm, kas nav pakïautas nepiecieðamîbai izdot kases izdrukâtos èekus.

Palîdzîba un mçríi, kas saistîti ar kases aparâtiem.Pirms uzòçmçjs sâk izmantot kases aparâtu, viòam par to jâziòo mûsu nodokïu iestâdei kopâ ar adresi, kurâ tiks izmantots kases aparâts. Kopâ ar ðiem dokumentiem jums ir jâiesniedz kases aparâta iegâdes oriìinâls un sertifikâts, kas apliecina, ka nopirktais kases aparâts atbilst PVN likumâ noteiktajâm tehniskajâm un darbîbas prasîbâm. Formâlâs prasîbas, kas jâievçro pirms kases aparâta izmantoðanas, ir saistîtas arî ar palîdzîbu, ko var iegâdâties kases aparâta iegâdei. Atbrîvojums kopâ ar kases aparâta iegâdi ir lîdz 90% no kases iegâdes izmaksâm, tomçr tas nav pietiekami labs par 700 PLN. Vienlaikus kasierim ir jâbût pienâcîgi apkalpotam autorizçtos punktos, tomçr kases apkalpoðana nevar rasties retâk nekâ reizi 25 mçneðos. Ðî termiòa pagarinâðana var radît nepiecieðamîbu atgriezt atbrîvojumu no kases iegâdes iestâdes.

Kases aparâta iegûðana nozîmç arî sâkotnçjo kvîðu izsniegðanu klientiem un èeku kopiju glabâðanu uz 2 gadiem, gaidot no tâ pârskata gada beigâm, kurâ tie tika izsniegti. Kasierim joprojâm ir jâiegâdâjas kases aparâta radîtie periodiskie ziòojumi - dienas, nedçïas un mçneða laikâ.