Rathodanas procesa zioa

Publiskâs telpâs, kâ arî daþâdu biroju laukumâ jâbût droðîbas slçdþiem. Tie ietver labi funkcionçjoðas agrînâs brîdinâðanas sistçmas elementus, lielâkajâ daïâ mûsdienu sprâdzienbîstamîbas un ugunsdroðîbas iekârtu. Pateicoties tiem, ir svarîgi izvairîties no traìçdijas.

Droðîbas slçdþi, kas atrodas daudzos jaunos modeïos, var tikt izmantoti arî daþâdu metoþu dçï.Droðîbas slçdþi ar îpaðiem vârstiem ir noderîgi tirgû, kurus var veiksmîgi izmantot arî bîdâmâs un noliecamâs durvîs. Ir svarîgi, lai tie tiktu uzrâdîti formâs vai aprîkojumâ. Pieejami droðîbas slçdþi ar speciâliem vârstiem un droðîbas sargiem. vâki var bût noòemami, tomçr ekspluatâcijas laikâ ierîcçm jâbût labi uzstâdîtâm, jo to konstrukcija ir aprîkojuma droðîba.Pozîcijas slçdþi ar droðîbas funkciju tiek izmantoti gan maðînu, gan iekârtu sprâdzienbîstamîbas diapazonâ. To izmantoðanas mçríis izriet no tradicionâlajâm ES direktîvâm.Vçl viens modelis ir avârijas apturçðanas lînijas slçdþi. To izmanto montâþai organizâcijâs un instrumentos, kurus nevar apdroðinât, izmantojot noòemamus maðînas aizsargus. Avârijas apturçðanas lînijas slçdþi atðíirîbâ no pozîcijas slçdþiem ir spçja aktivizçt e-stop funkciju jebkurâ kabeïa garumâ.Droðîbas slçdþu tips ir arî slçdþi droðîbas jostâm un droðîbas jostâm. Tos izmanto ierîcçs, kas nodroðina materiâlu nodoðanu. To problçma ir jauna jostas sprieguma kontrole. Pareiza siksnas spriegojuma laikâ ir pievienots slçdzis.