Radomsko ginekologs

Ginekoloìija iet visu ceïu. Cilvçka íermeòa jautâjumam ir vçl modernâki lîdzekïi. Aizvien mazâk invazîva un arvien precîzâka. Liela problçma sievieðu dzimumakta laikâ ir dzemdes kakla vçzis, kas tâs atklâðanas sâkumposmâ ir pilnîgi ârstçjams.

Galu galâ, veiksmîgi pamanot traucçjoðos simptomus, kas var bût ðâdas slimîbas rezultâts, jums nekavçjoties jâreìistrçjas kolposkopa speciâlistam, lai izslçgtu slimîbu. Tâ kâ simptomi nav nopietni, es noteikti dzîvoju dzemdç.

Ðâda pârbaude tiek veikta, izmantojot kolposkopu. Nav nekas jauns kâ mikroskops ar spekulâciju. Spogulis tiek ievietots maksts ar veselîgu preparâtu, lai pârbaudîtu reakciju maksts. Ðis mikroskops rada pçdçjo trîsdimensiju efektu un papildus padara attçlu pat 10 reizes lielâku, lai ginekologs spçtu pareizi pârbaudît maksts un kakla sienu, lai rûpîgi novçrtçtu, vai ir kâdas izmaiòas. Jâatceras, ka jums ir nepiecieðams sagatavoties pçtîjumam. Ginekologs, iespçjams, liks jums, kâ pasargât sevi no testa. Pirmkârt, ir nepiecieðams atbrîvot no fiziskiem kontaktiem arî no ginekoloìiskajâm pârbaudçm vienu nedçïu pirms plânotâs pârbaudes.

Sievietei, kas izskata kolposkopu, parasti parâdâs profesionâls ginekoloìiskais krçsls. Ðâda pârbaude parasti ilgst vairâkas lîdz vairâkas minûtes. Ja ieguvumi ir apdraudçti, ginekologs var pasûtît dzemdes sekcijas izòemðanu, tad vajadzîba pçc kâda seksuâla aktivitâte tiks aizkavçta, jo jûs jûtaties ïoti neçrti. Ðîs ierîces piemçrâ un ergonomiskie parametri ir svarîgi, jo ir pçdçjâ darba ierîce.