Pomeranijas tulkotaja darbs

Persona ar filoloìisko izglîtîbu tiek vçrtçta kâ tulkotâjs, kurð, pateicoties zinâðanâm par to, ko var izdarît divas valodas, var iztulkot mutvârdu izteiksmi vai tekstu no avota valodas mçría valodâ. Tulkoðanas procesam ir nepiecieðama ne tikai spçja iepazîties ar tekstu, bet arî iespçja stâstît par saviem stâstiem jaunâ valodâ. Tâdçï, izòemot lingvistisko kompetenci tulka profesijâ, kas ir labi orientçta mâjas darbos, galvenais ir arî informâcijas glabâðana un spçja âtri apgût doto un novçrtçjumu. Lîdztekus augstajâm materiâlajâm kompetencçm tulkotâjam ir jârada uzticîba abâm komunikâcijas pusçm.

Tulki atvieglo komunikâcijuTulks ir iesaistîts saziòas atviegloðanâ, tulkojot apstrâdâtu vai zîmju valodu, kas ïauj sarunâties starp diviem sarunu partneriem, kuri nevar sarunâties paðreizçjâ valodâ. Starp tulkoðanas pakalpojumiem Varðavâ saistîbâ ar mutisko tulkoðanu ir îpaði populâra tulkoðana vienlaicîgi un secîgi. Vienlaicîgums ir pastâvîga noteikðana bez iepriekð sagatavota teksta, kas darbojas kopâ ar runâtâja izteikumu. Lielâkâs sanâksmes un konferences ir populârâkâ situâcija, kad tiek izmantota sinhronâ tulkoðana. Tulks paliek skaòu necaurlaidîgâ kabînç, kur klausâs runâtâja runu caur austiòâm un vienlaikus veic tulkojumu, ko pârçjie dalîbnieki klausâs, izmantojot austiòu komplektus.

kankusta duo

Pastâvîga tulkoðana arvien retâkSecîgais tulks ir nedaudz vienkârðots uzdevums, jo viòð uzrâda runu ar speciâlas ierakstu sistçmas palîdzîbu un tikai tad runâ runâtâja vârdu mçría valodâ. Tiklîdz bija tikai mutisks tulkojums. Ðodien tâ ir pçdçjâ forma, ko aizvieto sinhronâ tulkoðana, kas pateicoties plaðajâm metodçm kïûst arvien populârâka. Konsekventa tulkoðana sastâv no praktiskas un praktiskas, jo sakarâ ar piezîmi nepiecieðamâ atbrîvojuma dçï svarîga teksta atskaòoðana mçría valodâ aizòem vairâk laika. Starppersonu iezîmes tulka profesijâ ir ideâla atmiòa, lieliska spçja koncentrçties un spçja strâdât zem spiediena.