Planctas zeme 2

Atmosfçru, t.i., plançtas Zemes apvalku, var novçrtçt kâ sprâgstvielu vai sprâgstvielu. Nesprâgstoðu vielu uzskata par tâdu, kad tajâ nav sprâgstvielu, kas nodroðina visu standarta produktu piegâdi.

Bet sprâdzienbîstams, ja ir gâzes vai putekïu struktûras elementi, kurus var uzskatît par sprâgstvielâm. Ir definçta sprâdzienbîstama vide un to sauc par sprâdzienbîstamu zonu.Sprâdzienbîstamîbas zonu noteikðana ir balstîta uz klasifikâciju varbûtîbas platformâ un sprâdzienbîstamas vides brîdî. Tâpçc mçs varam runât par uzliesmojoðâm gâzçm, miglas vai uzliesmojoðiem pâriem, vai par uzliesmojoðiem ðíidrumiem.

Gâzu, miglu un uzliesmojoðu ðíidro tvaiku pâïi atðíiras trijâs zonâs:- 0 zona - tas atðíiras ar to, ka tâ ir telpa, kurâ sprâdzienbîstama vide, kurâ ir uzliesmojoðas vielas gâzu, miglas un tvaiku veidâ, pastâv pat ilgu laiku;- 1. zona - kurâ notiek ðâdas viegli uzliesmojoðas bâzes, bet daþkârt normâlas ekspluatâcijas laikâ,- 2. zona - kurâ sprâdzienbîstama atmosfçra nenotiek normâlas ekspluatâcijas laikâ un, ja tâ ir, to glabâ îsu laiku.

Turpretim uzliesmojoði ðíidrumi izolç ðâdas virsmas kâ:- 20. zona - kurâ pastâvîgi notiek sprâdzienbîstama vide, kurâ ir uzliesmojoðu putekïu mâkonis, un kas ilgstoði kûst,- 21. zona - kurâ normâlas ekspluatâcijas laikâ daþkârt var uzliesmot uzliesmojoðu putekïu mâkonis;- 22. zona - kurâ uzliesmojoðu putekïu mâkonis neatrodas pareizâ darbîbas virzienâ, bet, ja tas notiek - tas aizstâv sevi tikai îsu laiku.

Sprâdzienbîstamo zonu raðanâs gadîjumâ ir jâievçro îpaða veselîbas un darba droðîbas noteikumu ievçroðana.