Pilsctas drodibas problcmas

Sprâdziena risks darbavietâ vai citâs vietâs ir jautâjums, ko nevar samazinât. Bûvniecîbas tiesîbu aktos ir noteikts, ka ðâdâs pozîcijâs ir jâaizsargâ vairâkas sprâdzienbîstamîbas, un to neizmantojot, iespçjams, jâbût nopietnas traìçdijas gadîjumam. Dzîvokïi ar îpaðu sprâdziena robeþu ir daþâdi uzòçmumi un raþoðanas zâles. Viss ir tâds, ka problçma var rasties katastrofâ: uzliesmojoðas gâzes tiek glabâtas ar lielu tilpumu pudelçm, uguns avotiem, bieþi vien nepietiekamu ventilâciju. Tas viss ir par sprâdziena iespçjamîbu.

Îpaði piesardzîbas pasâkumi jâveic iepriekð aprakstîtajâ fonâ. Ir ïoti svarîgi regulâri pârskatît organizâciju un regulâri izvçlçties visus defektus. Ja elektromotora birstes tiek izmantotas kâ pierâdîjums, tas radîs îstu dzirkstîðanu, duci vai vairâk reiþu lielâks nekâ ar labu darbu. Mçs arî ietveram detalizçtu visu cilindru un tvertòu, kas satur uzliesmojoðas gâzes un vielas, eksploziju. Caurspîdîgs cilindrs ar sprâdzienbîstamu gâzi var piepildît to pietiekami âtri, lai radîtu eksploziju. Lai gan gâzes visbieþâk ir jâapvieno ar gaisu lielâ koncentrâcijâ, lai varçtu rasties sprâdziens, tas vienmçr jânovçrtç par zemu.

tablešu klasifikācija muskuļu masaiNevajadzīgi kilogrami dabiskie veidi zaudēt svaru

Vçl viens droðîbas veids ir speciâlu gaismekïu, kâ arî gaismas slçdþu izmantoðana. Katrs apgaismojums apgaismojumam izraisa dzirksteles mirgoðanu slçdþâ, kas palielina lampas strâvas patçriòu tâ darbîbas sâkumposmâ. Tâ darbojas arî ar kvçlspuldzçm, kâ arî luminiscences spuldzçm. Ðî dzirkstele ir daudz, lai sâktu sprâdzienu uzliesmojoðas gâzes klâtbûtnç. Îpaðu sprâdziendroðu gaismekïu un slçdþu izmantoðana ievçrojami samazina risku, bet vissvarîgâkais jautâjums ir gâzu un uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu vielu droða uzglabâðana.