Pccteea variacija

Parasti katrs laulîba sâk sapòot par divu personu attiecîbu paplaðinâðanu ar citu ìimenes locekli pçc kâda posma. Ja ilgstoði centieni nerada vçlamos rezultâtus, jums vajadzçtu sâkt meklçt problçmas cçloòus. Jo âtrâk mçs sâkam neauglîbas ârstçðanu, jo daudzsoloðâk mçs ceram uz garîgo pçcteci.

Chocolate slim

Neauglîba ir slimîba, kuru var izârstçt, mçs neesam meklçjuði to pârçjâ mûsu dzîvç. Ir zinâms, ka vissvarîgâkais laiks sievietes apaugïoðanas laikâ ir auglîgu dienu stâvoklis. Tomçr daudziem cilvçkiem ðo laiku ir grûti atpazît. Problçma kïûst sliktâka, kad mçs strâdâjam ar daþiem menstruâcijas periodiem. Tad, diemþçl, ir sieviete, kas spriestu par ovulâciju. Tas bûtu kâ iet uz ginekologu. Viòð intervç pacientu un sniegs viòam konsultâciju. Neauglîbas ârstçðana sâkas ar virkni pamata testu, kas paðreizçjâs olvados caurulçm ir ASV. Elpceïu caurlaidîba ir izðíiroða nozîme. Visas oklûzijas izraisa iekaisumu, proti, baktçrijas un slimîbas. Turklât olvadu caurulîtes iedarbîbu ietekmç operâcijas, aborti un ârpusdzemdes grûtniecîba. Arî intrauterînâ kontracepcijas ierîce ir svarîga. Neauglîbas iemesls, iespçjams, vairâk traucç hormonâlo ekonomiku. Jebkurð hormons var dzîvot slimu, kas bloíç ovulâciju. Slimîbas, kurâm pacients ir arî ïoti svarîgs. Visbieþâk tie ir vairogdziedzera diskomforts, ievçrojams liekâ svara, policistisko olnîcu sindroms, ierobeþojoðs svara zudums vai ilgstoðs stresu. Vîrieðos vissvarîgâkâ ir spermas grupa. Pârbaudiet, vai sperma ir labs tîkls, un aktivitâte vai to saturs ir atbilstoðs. Infekcijas laikâ var tikt sabojâti vas deferens vai sçklinieki, kas var izraisît sareþìîtu spermatozoîdu nogatavinâðanu vai pat to pilnîgu neesamîbu. Ârstçðana sastâv no visu cistu, myomu vai varikozu vçnu terapijas. Jums vajadzçtu arî pârbaudît iespçjamos reproduktîvo orgânu bûvniecîbas defektus. Ir grûti gadîjumi, kad neauglîbas cçloòi nav zinâmi. Tad vienîgais ierosinâjums mîloðam pârim ir ideâls mâkslîgai apsçkloðanai.