Pasutijuma uzturcdana vacu valoda

Aktîvi dzîvojat kopâ ar visas ìimenes draugu, jûs saprotat, cik smagi un cik daudz pûïu tas maksâ, lai ieòemtu iekârtu. Dienas putekïu tîrîðana, domâðana par labu mitrumu vai putekðòu savâkðana no grîdas. Putekïsûcçja vietâ, kas jâpârvieto no telpas uz pasûtîjumu un jâpievieno ligzdai (un daþreiz kabelis ir pârâk mazs!, Dzîvot var, ir vçrts ieguldît centrâlajos putekïsûcçjos, kas atrodas biroja çkâ un veic ðo trîs ierîèu cilvçku funkcijas.

Ðâda veida ierîce mûsu tirgû iegûst vçl lielâku zîmolu. Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma ir iekârta, kas atrodas jûsu çkas robeþâs un tiek aktivizçta, savienojot garu cauruli ar speciâlajâm ligzdâm. Sûkðanas sistçma caur cauruïvadiem, kas atrodas sienâs, pârnes netîrumus uz centrâlo bloku, ti, putekïsûcçju. Netîrumi un gaiss tiek pârvietoti ârpus çkas.

Mçs nevçlamies uztraukties, ka, nejauði sûkojot svarîgâkas lietas, mçs tos zaudçsim uz visiem laikiem. Sistçma traucç tvertnei ar lietâm, kas nav cauri filtram.

Ðîs standarta sistçmas uzstâdîðana, kas atvieglo tîrîðanu, nekad nav jâstrâdâ çkâ, kas tiek raþota tikai. Jau pastâvoðajâs telpâs ieteicams uzstâdît bçniòus vai uzstâdîðanas kanâlus.

Izmantojot ðâdu aprîkojumu, mçs palielinâm jûsu dzîves vçrtîbu, ne tikai izmantojot iekârtas, kas ietaupa laiku. Tas ir lielisks materiâls alerìijas slimniekiem. Centrâlie putekïsûcçji ïauj atbrîvoties no lielâkâs daïas çrces, arî ârkârtas ziedputekðòi, kas ir alerìiju cçlonis. Gaisa daudzums dzîvoklî ir spçcîgâks un cirkulâcija palielinâs.