Pampers grutniecibas attistiba

Pirmie metieni ir vissvarîgâkie bçrnam. Tas ir tâpçc, ka nâkamajos mçneðos pçc citas sievietes stâvokïa palielinâs visu orgânu un dzîves garums, bçrnam praktiski vairs nav. Nav brînums tad, ka ârsti seko nâkotni, mums ir, jo îpaði mûsdienâs savu pamata stâvoklis laimîgs daudz par sevi dedzîgu, centâs ne saòemt slimîbas, ne izârstçt spçcîgas zâles, kas varçtu darît ievçrojamu kaitçjumu nâkotnç bçrnam. Ir zinâms, ka tomçr saistîba ar çkas 9 mçneðiem, ir smags un sniegs un auksts, it îpaði ziemas saulgrieþu laikâ, kâ arî sakarâ ar spçcîgu hormonâlâs pârmaiòas sievietes ir viegli grûti noòemt.

Pirmkârt, neuztraucieties, ja pamanât, ka grûtniecîbas laikâ jûs saaukstçjat. Ar mazu aukstu nâkotnes mâte ïoti veiksmîgi izturçsies pret sevi, nav nepiecieðama medicîniska iejaukðanâs. Jums vienmçr jâdomâ, ka èetru mçneðu laikâ, kad izvçlaties naudu, nopelnît naudu ir ïoti nepieòemama. Ðâdos veidos ir vçrts uzticçties veciem labiem lîdzekïiem mûsu vecmâmiòu austiem. Tçja ar citronu, medu un sulu un aveòu sîrupu, sîpolus un íiplokus (ja ïoti slikti, nekâdâ veidâ kaitçt auglim, un mums, un palîdzçt, un tas bûs auksts pçc nedçïas.

Tomçr aukstuma laikâ grûtniecîbas laikâ ir nepiecieðams daudz vairâk, nekâ saaukstçðanâs pirms grûtniecîbas. Jo kamçr nedaudz auksti un iesnas grûtniecîbas mçs varam izârstçt vecmâmiòa veidus laikâ, tâpçc pneimonija (par kuru ir daudz vieglâk, jo mûsu spçks ir ïoti ierobeþota ar pârvçrðas garastâvokli un hormoniem, tagad bûs daudz grûtâk.

African Mango

Gadîjumâ, ja perorâlais iesnas ir grûtniecîbas laikâ, ieelpojot ûdeni, pievienojot mâjas sâli vai kuòìa pilienus, piparmçtru, kumelîtes vai lavandas, bûs ïoti draudzîga izvçle. Bieþi vien noskalojiet degunu, lai izvairîtos no sekrçcijas ieplûðanas jûsu kaklâ, un nekavçjoties jâizmet izmantotie audi. Jûs joprojâm varat nopirkt deguna pilienus, kas apgrûtina deguna degunu, bet tagad ir nepiecieðams nçsât bçrnu rotaïlietas, jo tâs ir daudz labâkas. Bet esiet piesardzîgs, lai tos netiktu apvienots ilgâk par 3 dienâm.