Nostiprinatu apmetou diagnostika

Kolposkopiskâ diagnostika balstâs uz epitçlija virsmas arhitektûras, kâ arî asinsvadu attçla interpretâciju. Dzemdes kakla epitçlija laukuma, kas bieþi ir laba diagnoze, praktiski nenovçrojamâs detaïas mçra milimetru daïçjâs daïâs, un epitçlija virsmai svarîgais asinsvadu formâts ir mikrona lielums.

Denta Seal

Sistçmâ ar pçdçjo pat labâko kameru, kas filmu pârraida pilnîgi asinâtâ formâ, nav iespçju redzçt ðâdus elementus. Tas, kas ir tâlu, daþâdas krâsas sarkanâs un baltâs krâsâs, kas atrodamas ðîs konkrçtâs vides vienkârðajâ attçlâ, ir laba atpazîstamîba. Diemþçl tas ir sasniedzams, izmantojot pat vislabâko video ziòojumu. Milzîgais kolposkopiskâ tçla un konkrçtâs apkârtnes, kurâ mçs esam spiesti pievçrst uzmanîbu attçlam, griezumi neïauj izmantot ierîces, kas labi darbojas turpmâkajâs medicînas daïâs. Sakarâ ar nepieejamîbu, arî apstrâdes rîki ir ïoti grûti. Klubâ ar ârstu, kurð ir ïoti praktiski lietojis kolposkopu, daudzos gadîjumos nav iespçjas veikt uzticamu izziòu un nepiecieðamîbu païauties uz pieredzi un personiskiem pieòçmumiem.Optiskie kolposkopi, kas ir aprîkoti arî ar redzes tuneli, ir vispiemçrotâkais risinâjums kolposkopistam, optiskâs sistçmas dçï mçs ceram veikt novçroðanu, kas atvieglo precîzu novçrotâs zonas diagnostiku, bet uz ekrâna pacients var redzçt ekrânu, bût ârsts vai mâceklis.Mûsdienâs efektîvu, bet jau lietotu kolposkopu, kas atbilst nepiecieðamajiem kvalitâtes standartiem arî savam kabinetam, kâ arî valsts slimnîcai, var sasniegt tik maz, cik tûkstoðiem zlotu, un to aprîkoðanu ar redzes tuneli var veikt jebkurâ posmâ, ja summa svârstâs ap 5000 zlotu. Ja tas ir nepiecieðams, tas ir iespçjams ar zemu naudu, vecu, nolietotu kolposkopu atjaunoðanu un pçc ðâdas apstrâdes tie darbojas kâ jauni. Kolposkops no liela notikuma, jûs varat iegâdâties daïu cenas, kas mums bûtu jâdod, lai iegâdâtos ïoti lçtu un neprecîzu video kolposkopu.