Netiras gaias pirmapstrade

Sçòu cirtçjs ir íermeòa prese, kuras mçríis ir sadalît gaïas gabalus pareiza biezuma ðíçlîtçs (attiecîbâ pret vajadzîbâm, kopçjam platumam drupas ir vienâda biezuma. Ierîces darbs paâtrina un vienkârðo karbonâde, saglabâjot gaïas svaigumu, maigumu, sulîgumu un svaru. Ðo efektu garantç speciâli veidotu nerûsçjoðâ tçrauda naþu komplekti, kas veic precîzu gaïas grieðanu, spirâli novietojot uz rotçjoðâm ðahtâm.

Preses karbonâde tiek izmantota gastronomijas zonâs un veikalos, kur liellopu gaïu var atrast rullîðu, bitu un steiku veidâ; cûkgaïas gaïa, kas sadalîta cûkgaïas karbonâde, iesaiòojums, cûkgaïas potîtes, steiki, ðniceli; mâjputnu gaïa pabeigta de Volaille; grila porcijas. Griezçjs ïauj sagatavot ievçrojamu ðíelto ðíçïu mçrîjumu îsâ laika posmâ - apmçram 800 porcijas stunda attîstîbâ, kur gaïa, iespçjams, nav sasaldçta, kâ arî tai nav kaulu. Maðînas ekspluatâcija ir tâlu no raþotâja izmantotajiem risinâjumiem - pusautomâtiskâ vadîba, darbîbas un darbîbas telpas norobeþoðana, lai nodroðinâtu operatoru veselîbu (piekïuve droðîbai augstâ lîmenî, dizaina izmaiòas, kuru ideja par enerìijas patçriòu ir samazinâta par 45%, samazinâjums darbîbas, kas tiek veiktas visâ saspieðanas ciklâ (samazinâts darba laiks, pulçtais korpuss ar fiksçtâm formâm atvieglo tîrîðanu (preses elementi jâtîra un jâþâvç pçc katras savienojuma ar pârtiku, ir aizliegts tîrît visu maðînu ar ûdens strûklu. Ierîces paðas priekðrocîbas ir paðas ierîces klusa darbîba un eïïas pârvade. Kotletiarka atbilst visiem standartiem (CE, Direktîva 2006/42 / EK un EN 60204-1: 2010 - elektrodroðîba. Maga smalcinâtâju nopelniem ir novçrtçjuði vîrieði un starptautiskâs izstâdes „Zelta medaïa” þûrija (zelta medaïas balva. Burvis kâ pârtikas rûpniecîbas instrumentu raþotâjs, kas veicina zinâtni un pieredzi, kas gûta kopð 1990. gada, attiecas uz grupu, vienkârðîbu, izlûkoðanas risinâjumiem, spçku un plaðu sniegumu. Uzòçmums pakâpeniski bagâtina savu spçju ar papildu maðînâm: ðíçlçji, griezçji, gaïas raþoðanas maðînas, tâ sauktie vilki.