Neauglibas komanda

Neauglîba parasti ir milzîga drâma pâriem, kuri meklç bçrnu. Patiesâko sapòu radîðana vai bçrniòi ir neiespçjami. Ðis nosacîjums, visticamâk, negatîvi ietekmçs satiksmes attiecîbas. Tâpçc, neraugoties uz grûtîbâm, ir vçrts atcerçties cîòu, lai novçrstu ðo problçmu. Neauglîbas cçloòi noteikti ir daudz, bet tikai laba diagnostika sniegs atbildi, vai pâris, kas meklç bçrnu, spçj pârvarçt ðîs spçles.

Neauglîbas diagnoze tiek pieòemta no slimîbas vçstures, ko ârsts veic ar pâris, kas meklç bçrnu. Pçdçjâ svarîga ir tâ, ka neauglîbas problçma attiecas gan uz sievieti, gan uz klientu. Intervijas laikâ speciâlists uzdod daudz jautâjumu - pçdçjos intîmos. Ârsts cita starpâ jautâs dzîves sistçmai, iepriekðçjâm slimîbâm un lietotajâm zâlçm. Lai sagatavotos ðâdai sarunai, ir vçrts noskaidrot, vai mûsu vecâki vai vecvecâki bija lîdzîgas problçmas, vai arî mçs zaudçjâm jaunas slimîbas, piemçram, diabçtu. Kad ârsts ir savâcis visus nepiecieðamos datus, viòð pieòem lçmumu veikt nepiecieðamos testus. Jâatzîmç, ka cilvçks vçlas veikt diagnostiku, jo ir ïoti patîkami izslçgt neauglîbu. Pietiek ar spermas analîzi. Tâ ietekmi pâris var redzçt jau 24 stundas pçc testa. Pirmais kâzu shot ir noteikt, cik daudz hormonu ir reprodukcijas procesâ. Ðis jautâjums parasti notiek rîtâ, jo pacientam ir jâdzîvo tukðâ dûðâ. Viòa beigu iesniedz ârsts, kurð kopâ ar pâris lçmumu pieòem vçl vienu lçmumu. Ðis stâvoklis papildus tiek veikts cilvçkiem, kad spermas pârbaudç nebija nekâdu novirþu. Nâkamais solis ir veikt attçlveidoðanas testus personâ. Viòu mçríis ir novçrtçt reproduktîvo orgânu pareizîbu. Panâkumi ir îpaði svarîgi, ja personai ir bijusi operâcija.

Bieþi vien daudzi speciâlisti iesaka, ka sievietes ievçro ciklu, pirms tâ ierosina citu pçtîjumu metodi. Vienkârða aizsardzîba ir labi teikt par neauglîbas problçmu raksturu.