Modes dizaineru saraksts

Ðajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas plânoja pârbaudît, ko dizaineri pabeidza ar apvienoðanâs sezonu. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Pulçtais ðovs stâvçja visstingrâkajâ tçmâ, un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja tikai ikdienas un delikâtus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaumîgi, krâsaini maxi svârki, kas ir pilnîbâ tamborçti. Starp tiem, cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunas drçbes, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika izsolîta skaista kâzu kleita, kas tika sagatavota augstai svaigai lietoðanai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika pârdots apìçrbs no jaunâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks tulkoti vietçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas efektîvas un brîniðíîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti izlaiduði savas preces izsolç, un kad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks nogâdâta noliktavâs jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datorizçtu tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas, izòemot stacionâros komplektos.Polijas apìçrbu kompânija ir iecienîta starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðodienas pirmajâ no daudziem labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineriem. Katru reizi, kad ðis zîmols darbojas, tâ vâc kolekcijas saskaòâ ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik veiksmîgas, ka tâs veido kilometru garâs rindâs, pat pirms veikala atvçrðanas. Ðîs kolekcijas ir tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma materiâli no daudziem gadiem ir ïoti populâri lietotâju vidû gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, neðíiet, ka tajâ tiek pieminçta daudzâs apmierinâtîbas, ko viòa ir sasniegusi, un kâdi ir, ka galiem ir augstâkâ klase.

Skatît savu veikalu: Kosmçtiskie vienreizçjâs lietoðanas apìçrbi