Modes dizainers no laivas

Jaunajâ sestdienâ parâdîjâs jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju devu, kas sapòoja redzçt, ko dizaineri radîjuði sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta visstingrâkajâ veidâ, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti tikai reâli un smalki audumi ar spçcîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtu vçrtîbu. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði jaunai cîòai. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât bija arî daþas drçbes no jaunâkâs kolekcijas izsolç. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks noteikti kâ vienkârðs bçrnu nams. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas ârkârtas un pozitîvas darbîbas. Tâs lietotâji daudzas reizes atstâtu mûsu produktus, un vienâ reizç izsole bija pat daþu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies birojos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu lçtas nekâ stacionâros pasûtîjumos.Polijas apìçrbu kompânija ir brîva starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir maz rûpnîcu katrâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði ðobrîd ir daudz pievilcîgâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu. Tajâ paðâ laikâ ðis nosaukums, ðíiet, ir kolekcijas, kas atbilst Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, var âtri atzît, ka pirms veikala sâkuma tie, kas jau gatavojas uzbûvçt garâ rindâ, ir gatavi no rîta. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ unikâlajâ dienâ.Paðreizçjo iestâþu rezultâti daudzu gadu garumâ ir ieguvuði augstu atzinîbu gan patçrçtâju vidû, gan valstî, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par saòemto atlîdzîbu varu un apstiprina, ka produkti ir augstâkâs kvalitâtes.

https://bio-rn.eu/lv/

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs