Mineraludens rathodanas rentabilitate

Daþi posmi mûsdienu In Significant Britain atklâja skandâlu, kas saistîts ar zirgu gaïas pievienoðanu liellopu gaïai, kâ rezultâtâ tika aizvâkti aizdomîgi gaïas produkti no mazumtirdzniecîbas íçdçm Rietumeiropâ. Diemþçl ar daudziem lîdzîgiem skandâliem mçs dodamies gandrîz visâ Eiropas kontinentâ. Galu galâ Ðveicç tika atklâts, ka liellopu gaïas filejas vietâ tirdzniecîbâ tika pârdota speciâli izstrâdâta un krâsota cûkgaïa. Vâcieði un ar ðausmâm atklâja, ka dârgâs olas, kas teorçtiski raduðâs ekoloìisko saimniecîbu rezultâtâ, parâdîja, ka vistas atcçla olas Lejassaksijas un Meklenburgas saimniecîbâs.

Aprakstîtie ïaunprâtîgie pasâkumi saistîbâ ar pârtikas raþotâju un konservçtas gaïas vairumtirgotâju iniciatîvu kïûst par jau esoðâs tendences apstiprinâjumu, saskaòâ ar kuru ðie ietaupîjumi ir recepte tirgus sasniegðanai, un gaïas kvalitâte paliek tikai nenozîmîga. Tas ir atklâts noslçpums, kas bieþi izmanto tehniku desu vairumtirgotâjiem - gaïas produkti ar sâls ðíîdumiem, kas palielina to apjomu. Injektori ar tûkstoðiem adatu sûknç ûdeni gaïâ ar konservantiem, pildvielâm un polifosforiem. Tas palielina gaïas produktu raþoðanas rentabilitâti, jo sâlîjums bieþi vien ir pat puse no gaïas produktu svara, kas nozîmç, ka vienu kilogramu gaïas var izmantot, lai paòemtu pusotru kilogramu gaïas produktu. Izmantot viedokli par mûsu iepirkto vulkanizçtâs gaïas loksnçm un izvairieties no tiem, kas ir piepûsti ar íîmiju.

Flexa Plus New

Tas viss notiek likuma majestâtiskajâ ziòâ, jo augstas kvalitâtes kaltçtas gaïas raþoðanu regulçjoðo receptûru un daudzumu vietâ mûsdienâs gandrîz katru gaïas lîdzîgu produktu var likumîgi pârdot, izmantojot aukstâs gaïas vairumtirgotâju. MOM (ti, tâ sauktâ mehâniski atdalîtâ gaïa ir gaïas atkritumu novçroðana, kas rodas, atdalot skeleti no pareizâ íermeòa. Sadalîtâji, skrimðïi, kaulu smadzenes, tauki, membrânas, spârni, sasmalcinâti kauli, atlikuðâs spalvas un mati tiek saspiesti caur atdalîtâju, un iegûtais celuloze ir lçtâkais gaïas produkts. MOM nav praktiski nekâdas uzturvçrtîbas, bet ir bagâtinâts ar antioksidantiem, eïïâm, emulgatoriem, polifosfâtiem un garðas pastiprinâtâjiem. Ir vçrts tçrçt mazliet vairâk par pârbaudîtiem labas formas produktiem, nevis saindçt íermeni.