Mikroskopu izmantodana bioloiiskajos pctijumos

Internets ir revolutionized labu dzîvi. Diemþçl papildus daudzâm neapstrîdamâm priekðrocîbâm, piemçram, uzreiz sasniedzot konkrçto, ir daudz risku. Atkarîba no interneta paliek nemainîga lielâkajiem.

Tiek lçsts, ka pat 20% datoru lietotâju ir pakïauti atkarîbai no tâ. Paðlaik tas ir pieejams tikai ar instrumentiem, kas paredzçti pâroðanai ar bûvniecîbu. Tâdâ veidâ internets tagad ir visizplatîtâkais atkarîbas cçlonis. Papildus nosaukumam "Interneta atkarîba" ir viegli atrast tâdus terminus kâ tîkla alkoholisms, tîkla atkarîba, kibernoziegums, interneta holisms, interneta atkarîba, infoholisms, atkarîba un atkarîba no datora. Katrs no ðiem jçdzieniem raksturo valsti, kas balstâs uz interneta lietoðanas stundâm, kas ietekmç cilvçku darbîbu starppersonu, psiholoìiskâs, sociâlâs, ìimenes un labâs klasçs. Cilvçki, kurus skârusi ðî svarîgâ slimîba, joprojâm tiek reìistrçti tîmeklî un joprojâm paliek virtuâlajâ realitâtç, aizmirstot par pasauli, kas tos satur, piemçram, mainot dienas laiku.

Kâ rîkoties ar atkarîgo personu no interneta? Cilvçki nedrîkst novçrtçt ðî jautâjuma vçrtîbu. Labâkais risinâjums ir visaptveroða interneta atkarîba un uzòemðana Krakovâ. Mûsu speciâlisti palîdzçs atkarîgajai personai mainît nâkoðâs metodes zîmçðanas veidu. Daþos gadîjumos pacienta atdalîðana no interneta, kas savienots ar internetu, ir neaizvietojams. Daþu speciâlistu sagatavotâ terapija ïaus atkarîgajam atgriezties normâlâ dzîvç.