Mikroskops ir darbibas princips

Mikroskopa nosaukums tika izveidots, apvienojot vârdus no senâs grieíu valodas, kas nozîmç "mazo" un "izskatu", "novçrot". Mikroskops ir paredzçts mazu objektu novçroðanai, kas bieþi ir neredzami neapbruòotu aci. Tas pats rîks ir plaði izplatîts medicînâ, zinâtnç un arî jaunu jomu spçkos. Vçstures gaitâ ir izgudroti cita veida mikroskopi.

http://lv.healthymode.eu/catch-me-patch-me-visefektivakais-lidzeklis-lai-zaudet-svaru/

Optiskais instruments bûtu svarîgs, un tikai dienasgaisma tika izmantota, lai apgaismotu apskatîtos objektus. Ðîs ierîces nav ieguvuðas lielu popularitâti, jo iespçjamais palielinâjums bija pilnîgi desmitkârtîgs. Septiòpadsmitajâ gadsimtâ bija mikroskopisko pçtîjumu revolûcija. Antonie van Leeuwenhoek bûtu labi, lai uzlabotu mikroskopu un pçc tam uzlabotu darbu milzîgâ diapazonâ. Kâ svarîgs cilvçks zem mikroskopa viòð novçroja cita veida ðûnas. Pateicoties viòam, pasaulç bija liels bioloìiskâs meklçðanas brîdis. Zinâtnieki spçja novçrot mikroorganismus, atrodot pilnîgi citu jautâjumu par faunas un floras pasaules faktu. Mikroskopa izgudroðana un popularizçðana ir ïâvusi turpinât zâles. Ir atrasti daudzi lîdzekïi un vakcînas. Astoòpadsmitajâ gadsimtâ mikroskopâ tika novçrotas tuberkulozes baktçrijas, kas vçlâk palîdzçja izstrâdât vakcînu pret ðo slimîbu. Mikroskops ir radîjis jaunas zinâtnes lietas, tostarp mikrobioloìiju un citoloìiju. Mikroskopâ pirmo reizi tika novçrotas hromosomas un izrâdîjâs gçnu nesçji. No paðreizçjâ perioda sâka veidoties vçl viena zinâma lieta: ìençtika. Gçnu atklâðana un viedoklis ïauj cînîties pret ìençtiskajâm slimîbâm mûsdienu pasaulç. Neaizmirsîsim vairâk par juridisko aspektu - pateicoties ìençtikai, iespçjams identificçt noziedzniekus un noteikt paternitâti. Mikroskops ir palîdzçjis un nozarei: pateicoties tam, tiek veidoti jauni metâlu sakausçjumi, kas ir materiâls, kas tiek izmantots daudzâs zemes nozarçs un prasmçs. 20. gadsimtâ tika izgudrots elektronu mikroskops. Otrajâ ierîcç ar elektronu palîdzîbu tika novçrota mazâkâ ðûnu forma. Kopumâ, ðodienas mikroskopâ var redzçt nelielas dabiskâs pasaules daïiòas. Pateicoties ðim izgudrojumam, bija iespçjams attîstîties zinâtnes, rûpniecîbas un medicînas jomâ.