Mbs9 mikroskops

Kâ zinâms, mikroskops ir bîstama ierîce, kas palîdz novçrot objektus, kurus ir ïoti grûti redzçt ar neapbruòotu aci. Mikroskopi ir ieteicami viens no otra augstâk par modeli un palielinâjuma lîmeni. Pirmie mikroskopi, kas parâdîjâs savâ tirgû, ir optiskie mikroskopi, kuros, lai izceltu pârbaudîtos objektus, tika izmantota tikai dienasgaisma.

Mikroskopi zîdaiòiem un lieliemMûsdienâs profesionâli mikroskopi tiek spçlçti îpaði zinâtnes jomâ, lai veiktu vairâk vai mazâk sareþìîtus laboratorijas testus. Vienkârði mikroskopi var izrâdîties arî lieliska dâvana jûsu bçrnam un tas, kas ir interesantâkais, pateicoties ðâdai dâvanai, mçs varam iedroðinât mûsu skolçnus mâcîties. Izvçloties sev optimâlu mikroskopu, mums vienmçr jâzina, kuri parametri pçc kârtas ir jâòem vçrâ, lai radîtu saprâtîgu pirkumu.

Kâ saòemt palîdzîbu?Mûsdienâs gandrîz visi mikroskopi ir izgatavoti no ðâdiem elementiem: okulârs, caurule, mikrometra skrûve, kondensators, skrûves un spoguïi, kas ir svarîgi, lai apstarotu pârbaudîtos objektus. Mikroskopâ svarîgâkais skaitlis, protams, ir okulârs, kas ir vainîgs objektîva radîtâ attçla palielinâðanâ. Svarîgu svaru spçlç arî caurule, kas ïaus mums veidot palielinâto attçlu pçc vçlçðanâs. Ja mçs vçlamies iegût augstas klases mikroskopu, vispirms mums jâpievçrð uzmanîba ðiem diviem komponentiem.Pirms iegâdâties mikroskopu, ir vçrts nopietni apsvçrt, kâdu mikroskopu jûs patieðâm vçlaties iegâdâties. Paðlaik vietçjâ tirgû ir pieejami akustiskie mikroskopi, kuros izmanto ultraskaòas viïòus, elektronmikroskopus, kas izmanto elektronu staru izmaiòas un fluorescçjoðos mikroskopus, ko sauc arî par gaismas mikroskopiem. Lielveikalos mçs varam atrast arvien bieþâkus hologrâfiskus un konfokâlus mikroskopus Polijas reìionâ, kas lieliski palielina kontrastu un izðíirtspçju. Ir vçrts pieminçt arî darbîbas mikroskopus, kurus izmanto sareþìîtu darbîbu veikðanai.