Matematikas programmas sesta pakape

Paðlaik lîgumâ ar ïoti strauju moderno datoru tehnoloìiju attîstîbu, FEM (galîgo elementu metode âtri kïuva par ïoti praktisku instrumentu daþâdu konstrukciju skaitliskai analîzei. MES modelçðana ir izmantota praktiski visâs jaunajâs inþenierzinâtòu jomâs un lietiðíajâ matemâtikâ. Vienkârði runâjot, runâjot par MES, ir sareþìîta metode, lai atrisinâtu diferenciâlos un daïçjos vienâdojumus (pçc iepriekðçjâs diskretizâcijas çrtâ telpâ.

Kas ir IZMGalîgo elementu metode, tad ðobrîd tâ pati ar vienkârðâkajâm datormetodçm stresa, vispârinâtu spçku, deformâciju un pârvietojumu noteikðanai pârbaudîtajâs struktûrâs. FEA modelçðana ir izvietota plânojuma galîgajiem elementiem. Katra atseviðía elementa valstî var veikt daþas aptuvenâs vçrtîbas, un katrs nezinâms (galvenokârt pârvietojums tiek attçlots ar îpaðu interpolatîvo funkciju, izmantojot paða lomu slçgtâ punktu skaitâ (sarunvalodâ sauktos mezglus.

IZM modelçðanas piemçroðanaPaðreizçjos laikos konstrukcijas stiprums, spriedze, pârvietoðanâs un jebkâdu deformâciju simulâcija tiek pârbaudîta, izmantojot FEM metodi. Datormehânikâ (CAE ir iespçjams izpçtît siltuma pârnesi un ðíidruma plûsmu, izmantojot ðo tehnoloìiju. MES metode ir arî ideâli piemçrota dinamikas, maðînu, kinemâtikas un magnetostatisko, elektromagnçtisko un elektrostatisko efektu izpçtei. MES modelçðana, visticamâk, tiks audzçta 2D (divdimensiju telpâ, kur diskretizâcija bieþi vien ir saistîta ar konkrçtas teritorijas dalîðanu trijstûri. Pateicoties ðai formai, mçs varam aprçíinât vçrtîbas, kas parâdâs konkrçtâs programmas komplektâ. Tomçr paðreizçjâ tehnoloìijâ ir ierobeþojumi.

FEM metodes lielâkâs priekðrocîbas un priekðrocîbasLielâkâ FEM vçrtîba patieðâm ir iespçja iegût pareizus rezultâtus pat ïoti bîstamâm formâm, kurâm bija ârkârtîgi svarîgi veikt parastos analîtiskos aprçíinus. Uzòçmçjdarbîbâ tas nozîmç, ka daþus jautâjumus var atskaòot datora atmiòâ bez nepiecieðamîbas veidot dârgus prototipus. Ðâds process padara visu projektçðanas procesu ïoti vienkârðu.Pçtîjuma telpas sadalîjums arvien jaunâkos elementos rada precîzâkus aprçíinu rezultâtus. Jâatceras arî, ka ir tâds, kas ir atpirkts ar daudz lielâku pieprasîjumu pçc mûsdienu datoru skaitïoðanas enerìijas. Jâatceras arî tas, ka ðâdâ gadîjumâ jebkuras aprçíina kïûdas, kas saistîtas ar daudzâm apstrâdâto vçrtîbu aptuvenâm vçrtîbâm, ir jâòem vçrâ nopietni. Ja pçtâmâ platîba sastâv no vairâkiem simtiem tûkstoðu citu elementu, kuriem ir nelineâras îpaðîbas, tad ðajâ formâ nâkotnes iterâcijâs ir jâmaina aprçíins, lai galîgais risinâjums bûtu tîrs.