Ligums par programmaturas izveidi

Divdesmit pirmâ gadsimta laikos Polijas uzòçmumi pieprasa veidot programmatûru kases aparâtiem. Tirgû ir daudz piedâvâjumu un kases aparâtu, kas aprîkoti ar specializçtu programmatûru, kas nodroðina pârdoðanas un pârdoðanas reìistrçðanu sadarbîbâ ar juridiskajiem standartiem, lai izpildîtu tiesîbu aktus.

Titan gel

Laukumâ ir daudz kases programmu. Piemçram, izmantojiet lietojumprogrammu PLU Manager, t.i., fiskâlâs valûtas programmu, kas ïauj çrti un âtri konfigurçt kases aparâtu. Dabîgais galddators, tâ sauktais Personâlais dators (PC. Galddators nav instruments, kas nepiecieðams, lai lejupielâdçtu un mainîtu kases iestatîjumus, jo paðreizçjais ir iespçjams, izmantojot paðas kases tastatûru. Ðî programma cieð no darba atviegloðanas PLU saraksta jauno grâmatu ievieðanas laikâ, kâ arî to remontu, tiklîdz ir ieteicams mainît kases darba iestatîjumus. Programma PLU Manager ir paredzçta vienîbâm, kas vçlas vairâkkârtîgi izmantot lîdzekïus, piemçram, tieðsaistes veikalu íçdçm un lielâm, kâ arî atseviðíâm vienîbâm, kas izmantos savus klientus, izmantojot vairâkas klientu apkalpoðanas stacijas. Pateicoties rakstâ iekïautajam darbam, klients saòem tâdas iespçjas kâ pârdoto priekðmetu izdevums - raksti un palîdzîba, kâ arî dati, piemçram, vârds, cena, likme un kods. Arî pateicoties âtrâs pârdoðanas funkcijai, izmantojot atslçgas, mçs varam rediìçt veselas preèu grupas pçc koda - to cenas, pakalpojuma nosaukuma un cenas vai produkta cenu. Visbieþâk interesanta programmatûra vienmçr ir iespçja rediìçt kases iestatîjumus, izmantojot regulâru galddatoru, kas aprîkots ar Microsoft Windows operçtâjsistçmu. Pateicoties ðâdai çrtîbai, lietotâjs var mainît PVN likmes, galvenes, paroli, sistçmas parametrus, norçíinâties ar atpakaïejoðo iepakojumu un tâdiem paðiem âtrâs pârdoðanas atslçgâm kasç. Tas ir no depozîta w.w.w.w.w.w.w. projekts ir veids, kâ lejupielâdçt un saglabât pârdoðanas datus datorâ uz citu, kâ arî òemt tos un rakstît ðî datora vai cita datu nesçja diskâ, kur jûs atradîsiet, cita starpâ, pârdoðanas vçrtîbu un uzskaitîto vienîbu skaitu.

Kâ programmatûras fiskâlajâm valûtâm var dzîvot ïoti saprâtîgi un meklçt internetâ, lai atrastu programmatûru, kas vislabâk atbilst jûsu vçlmçm.