Led apgaismojums

Mûsdienu LED avârijas apgaismojums ir tâdâ formâ, kad galvenais apgaismojums elektroenerìijas padeves pârtraukuma vai cita neveiksmes veiksmîgâ darbîbâ vairs nedarbojas. Polijâ ïoti liels skaits normatîvo aktu un îpaðu normu ietekmç visus jautâjumus, kas tieði saistîti ar avârijas apgaismes ierîèu projektçðanu, uzstâdîðanu un darbîbu.

Apgaismojuma veidiSâkumâ ir vçrts pievienot, ka kopâ ar modernâko PN-EN 13201 standartu LED avârijas gaismas avots faktiski ir vispârçjs termins vairâkiem daþâdiem apgaismojuma veidiem.Populârâkâs apgaismojuma metodes ir:- avârijas apgaismojums- sakaru ceïu apgaismojums- atklâtâ laukuma apgaismojums- augsta riska zonas apgaismojums

Avârijas apgaismojuma galvenie uzdevumiÂrkârtas apgaismojumam ir îpaði svarîga loma, jo îpaði, ja apgaismojumos ir strâvas zudums, kas tika aprçíinâts pamata apgaismojuma bûvniecîbâ. Îpaði svarîga ideja mûsdienu piemçrâ ir, ka visi avârijas apgaismes gaismekïi tiek darbinâti no avotiem, kas nav atkarîgi no pamata baroðanas avota. Mûsdienu avârijas LED apgaismojumam galvenokârt vajadzçtu bût avârijas avârijas apgaismojumam un avârijas evakuâcijas apgaismojumam. Nozîmîgs avârijas apgaismojuma uzdevums, kâ jûs varat uzminçt, ir augstâkâs iespçjamâs droðîbas apdroðinâðana primârâ enerìijas avota bojâjuma gadîjumâ.Evakuâcijas avârijas apgaismojums izrâdâs trîs veidu apgaismojums. Iemesls, protams, ir evakuâcijas ceïa apgaismojums, kas garantç pçc iespçjas plaðâku droðîbas lîmeni, atstâjot savu paðreizçjo atraðanâs vietu. Galvenais uzdevums ir veikt vislabâkos redzamîbas apstâkïus, kas ïâva identificçt un kâ glâbðanas ceïu patiesâko izmantoðanu. Ïoti svarîga loma ir arî ârkârtas apgaismojuma atraðanâs vietai, kâ arî îpaðu ugunsdroðîbas un droðîbas aprîkojuma ievieðanai.

Ja izmanto avârijas apgaismojumuLED avârijas apgaismojumam jâbût saistîtam visâs çkâs, kurâs pçkðòs sprieguma zudums var radît draudus veselîbai, dzîvîbai un videi. Ðis apgaismojums ir jâpieòem arî ðâdâs telpâs, kur sprieguma zudums var radît lielus materiâlus zaudçjumus. Ðâdâm telpâm jâbût aprîkotâm ar vismaz diviem citiem enerìijas avotiem. Îpaði svarîga funkcija ðeit ir arî automâtiskâ avârijas apgaismojuma pieslçgðana. Polijâ ir îpaði noteikumi, kas ïoti precîzi definç, kurâs vietâs bûtu jâsaista profesionâlâ avârijas apgaismojums. Tie ir pçdçjie ðâdi dzîvokïi, piemçram:- kino- teâtri- filharmoniíi- sporta zâles (vairâk nekâ 300 cilvçkiem- auditorijas telpas- izklaides vietasTurklât visâs izstâþu telpâs un interjeros, kuru platîba pârsniedz 1000 m2, jâizmanto avârijas apgaismojums. Saskaòâ ar noteikumiem avârijas apgaismojums ir jâuzstâda arî kolektîvâs dzîvesvietas blokos, kas paredzçti vairâk nekâ 200 cilvçkiem. Ir arî vçrts piebilst, ka avârijas apgaismojums ir jâizmanto garâþâs, kas ir izgaismotas tikai ar mâkslîgo gaismu.

Populârâkais apgaismojums tirgûSavâ tirgû evakuâcijas apgaismojums ðodienas posmâ ir daudz ilgstoðâks, jo gaismas avoti tika doti LED gaismu perspektîvâ ar lielu bîstamîbas apgaismojumu. Paðreizçjos laikos jûs varat lietot abas tieðâs çkas datu ierîèu versijas, kâ arî instrumentus montâþai griestos vai flush. Ïoti slaveni ir arî virziena gaismekïi un mûsdienîgi gaismekïi.