Lauksaimniecibas datorprogramma

Lielisks nosaukuma dizains ir tikai daïa no panâkumiem. Otrajâ pusç ir ievçroti visi oficiâlie jautâjumi, atbilstoða segregâcija, pasûtot tekstus uzòçmumâ, lai es varçtu tos viegli atrast jebkurâ laikâ, piemçram, PIP un citu amatpersonu gadîjumâ. Uzòçmçjdarbîbas vadîbas atviegloðanas nozîmç varat izmantot integrçtas IT programmas. Optima programmu grupa ir pçdçjâ, kas bauda daudzu klientu atpazîstamîbu.

Ieinteresçtie var pieòemt demo programmu no optima un pârbaudît to funkcionalitâti, interfeisa novçrtçðanu utt. Programmu var pieprasît arî kompaktdiskâ vai tieðsaistes licencç. Demo versija ir vienkârða 60 dienas. Specializçtâ programma ir paredzçta Windows vidç (Windows 7 operçtâjsistçma (ieskaitot starta grupu, Windows Vista 2. servisa pakotne, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 2. servisa pakotne, Windows Server 2008 2. servisa pakotne, Windows Server 2008 R2. Ieteicamâ minimâlâ ekrâna izðíirtspçja ir 1024x768. Sistçmas administratoram ir nepiecieðams veidot programmu. Instalâcijas process ir pirms garantijas, licences un citu nosacîjumu apstiprinâðanas. Pçc tam instalçtâjs pârbauda, vai dators ir stingri noteikts Comarch OPTIMA programmas vajadzîbâm. Lietotâjs izvçlas moduïus, kuriem iegâdâtâ licence ir iegâdâta. Iegûtie komponenti vçlâk bûs bagâti, lai ieviestu jaunus produktus programmas formâs: Program / Utilities / Operators. Comarch OPTIMA programma ir datu bâzes pamatâ. Veiksmîgi, kad Lietotâjam jau ir uzstâdîts un vienkârðs serveris, tâ tiek veidota programmas vajadzîbâm. Pçc bûvniecîbas pabeigðanas nevçlaties restartçt datoru.