Laivu mcridanas aprikojuma serviss

Kases aparâtu pakalpojums ir nepiecieðams ne tikai iekârtu bojâjumiem, bet arî obligâto kases aparâtu laikâ, un vairâk, kad mçs izveidojam un slçdzam darbîbas. Lîdzâs likumam vienîgâ persona, kas kases aparâta neveiksmes gadîjumâ var to labot, ir dienesta vienîbas darbinieks, kas pârbauda sev piemçrotas pilnvaras. Ïoti bieþi tiesîbu iegûðana notiek ðâdi:

atïaujas:- pakalpojumu uzòçmums turpina strâdât pie kases aparâta pârdevçja ar nodomu palîdzçt un ieviest koncesijas lîgumu,- pçc piekriðanas saòemðanas viòð / -a dod diviem viesiem mirkli, lai apmeklçtu sertifikâcijas apmâcîbu, kas beidzas ar eksâmenu. Apmâcîbas laikâ servisa tehniíis iegûst tiesîbas uz visu veidu fiskâlajâm ierîcçm, kas ir izvçlçtas raþotâja piedâvâjumâ.- pabeidzot mçríauditorijas testa tehniíis iegûst nosaukumu un foto ID karti un savu knaibles, lai apzîmogoðanu uz fiskâlo moduli. Savukârt pakalpojums ieviests raþotâja sarakstâ ar cilvçkiem, kuri ir rakstiski tiesîbas uz garantijas remontu un pozagwarancyjnych un nepiecieðamajiem tehniskajiem pârskatiem, un tâs funkcijas un noved pie IRS.

https://neoproduct.eu/lv/hallu-motion-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-haluks-bez-operacijas/

nieki:Atïaujas tiek raþoti uz skatuves viens gads, un apsprieþ veida naudas ir zinâms - beigsim nemaksâ tik militârpersona piemçrots visâm ierîcçm uzlabot fiskâlo vienu raþotâju, bet tikai, lai atbrîvotos no lçmuma par daþiem modeïiem.Kareivis ir spiests ikdienâ veidot savas prasmes, sâkot ar produktu metodçm, un viòam katru gadu bûtu jâraksta raþotâjam, lai pagarinâtu derîguma termiòu.Tirdzniecîbas lîgumâ noteiktâ prasîba ir rezerves daïu noliktavas tehniskâs apkopes persona, kâ arî kontroles un mçrîðanas iekârtas un aparatûra. Turklât pakalpojums ir spiests piegâdât patçrçtâjus no raþotâja piegâdâtajiem palîgmateriâliem.Pilnvarotais apkalpes tehniíis, kurð nepârvalda kases aparâtus lîdz pçdçjai atbilstoðai vçrtîbai, nav tiesîbu vadît þurnâlu, ir arî jâatdod karte raþotâjam. Karavîrs var izmantot fiskâlos kases aparâtus, bet tikai tad, ja viòð ir vienîbas persona, kas saistîta ar raþotâja koncesijas lîgumu.