Krasu veikala eksplozijas riska novcrtcjums

Workaholism ir nozîmîga garîga atkarîba. Viòð ar sevi nepârtraukti pilda savus pienâkumus, ja viòa ìimene, draugi, atpûta un arî miega traucçjumi tiek atstâti novârtâ. Protams, ðî aktivitâte ir dzçriens, izòemot katru darbinieku. Tâpçc darbaholisms ir visa atkarîba, kurai nav neçrtîbas. Tomçr, kad tos atpazît mâjâs?

Workaholism ir milzîga ikdienas darba nepiecieðamîba. Slimi ârstç katru brîvo brîdi kâ nogalinâtu laiku. Tad viòi jût diskomfortu un sliktu noskaòojumu. Viòi bieþi uzturas vienkârðos birojos pçc stundâm un pârceïas no brîvdienâm un brîvdienâm. Tas ir tas, ka viòi neòem vçrâ ìimeni, savukârt draugi neizmanto nevienu izklaidi, ne arî aizrauj savu aizrautîbu un apòemðanos. Ïoti bieþi to papildina hroniskas galvassâpes, slikta dûða, nogurums un problçmas ar uzmanîbu un miegu.

Lai atvieglotu ârstçðanu, ir vçrts atrast ðîs problçmas iemeslu. Parasti tie ir saistîti ar tipiskiem perfekcionistiem. Viòiem ir lielas ambîcijas un viss ir atkarîgs no tâ, lai to paveiktu pilnîgi, ïoti precîzi, bez trûkumiem. Daudzas sievietes arî domâ, ka darbaholiismu var radît ar trûkstoðâs vçrtîbas pieredzi. Narkomâni bieþi vien ir varçjuði izmantot materiâlâs problçmas stâstos, un viòi vienkârði vçlas izmantot savas grâmatas, lai palielinâtu savus ienâkumus.

Workaholism, tâpat kâ jebkura psiholoìiska atkarîba, ir pazîstama negatîva ietekme. Paradoksâli, ka samazinâs efektivitâte un produktivitâte. Workaholics ir pârspîlçti, pastâvîgi pildot savus pienâkumus, tâpçc viòi neapzinâs to, ka viòi patieðâm zaudç daudz laika, piem., Pieminot grâmatu un domâjot par visu. Sliktâkâ blakusparâdîba ir zaudçt rûpes par savu dzîvi, tâpçc narkomâniem noteikti jâdodas uz pareizo psihoterapiju.