Kompensacija no kases aparata iegades 2015 gada

Kases aparâta iegâde nav viegls uzdevums, jo îpaði jaunam uzòçmçjam. Nav brînums. Tâ rezultâtâ tirgû ir simtiem piemçru ar lielu papildu darbu un aprîkojumu. Tad rodas jautâjums, kurð modelis man galu galâ jâizvçlas?

Pirms mçs izveidojam pçtîjumu, mums ir jânorâda sava darba veids. Ja pakalpojumu uzcels cilvçks, vislabâkais bûs mobilais kases aparâts. No sçrijas, ja mçs atvçrsim lielu pârtikas preèu veikalu, ir vçrts apsvçrt fiskâlo terminâlu, kas ir piemçrots un jauns variants. Jaunie biðkopîbas nodokïu kases aparâti ir uzòçmums, kas nodarbojas ar kases aparâtu mâkslu un izplatîðanu, kâ arî apkalpoðanu. Tâ ir ïoti liela iespçja, un tâ tikai vçlas, lai mçs to atrisinâtu. Ierîces tips ir unikâls. Tomçr speciâlisti uzsver, ka pirms pirkuma veikðanas mums jâpârbauda, vai pârdevçjs piedâvâ un apkalpo kases aparâtu. Kâpçc? Vairâku iemeslu dçï.

Pirmkârt, katram kases aparâtam jâbût reìistrçtam. Tâ ir bûtiska un nepiecieðama formalitâte. Dzeramais dzçriens no reìistrâcijas valstîm ir fiskalizâcija, kuru - ja to veic - pilnvarots servisa darbinieks. Îsâk sakot, bez fiskalizâcijas banka neradîs pareizi un likumîgi.

Otrkârt, kases aparâts, tâpat kâ visas ierîces, var atteikties paklausît mums. Ar daþiem neveiksmes veidiem mçs varam rîkoties paði, bet bieþi vien ir vajadzîgs speciâlists. Un ðeit rodas jautâjums, vai uzòçmçjs, kas mums pârdod, piedâvâ ðâdu uzmanîbu ðâdâs lietâs? Par laimi, vçl vairâk uzòçmumu sniedz ðâdus pakalpojumus.

Vçl viens ârkârtîgi svarîgs jautâjums ir kases aparâta periodiskâ tehniskâ pârbaude. Katram ieguldîtâjam tas ir obligâti jâsasniedz. Polijas tiesîbu akti skaidri nosaka, kas, kâdâ tehnoloìijâ un kâ veikt ðâdas pârbaudes. Palîdzîba ir pieejama arî ðeit. Kâzu laikâ profesionâïi parasti ieliek uzlîmes ar informâciju par nâkamâs pârbaudes datumu ierîces beigâs. Pçdçjâ laikâ daudz kases aparâtu mums automâtiski paziòo, ka mçs saistâm dienu, kad mums ir nepiecieðams veikt pârskatîðanu. Tas viss, lai to nepalaistu garâm, jo, kad mçs tagad esam minçjuði katru aizkavçðanâs dienu, tas pats neticamais risks!

Nodokïu kases aparâts vienîbâ ir ilglaicîgs atvieglojums. Kas ir daudz, ne pârâk dârgi. Ierîèu cenas tiek òemtas no daþiem simtiem zlotu, un laba kvalitâte iet roku rokâ ar cenu. Tomçr, pirms mçs iegâdâjâmies kases aparâtu, domâsim, kurð modelis labi darbosies labi zinâmâ uzòçmumâ.