Komercdarbibas izmaksas

Katrs darba devçjs ir atbildîgs par darba òçmçja droðu darba apstâkïu nodroðinâðanu, kâ arî par to, kâ mâcît viòu par nenovçrðamâm briesmâm un draudiem, kas vçrsti uz darbîbu nodroðinâðanu konkrçtâ vietâ. Darba devçjiem jânodroðina sprâdziendroðas un ugunsdzçsîbas kontroles un droðîba.

Tipiska ierîce, kas tiek izmantota ugunsdroðîbas un eksplozijas aizsardzîbas lîmeòa paaugstinâðanai, ir akustiskie signâlierîces, kas pazîstami arî kâ skaòas signâli. Tiem jânodroðina pastâvîgi un brîniðíîgi akustiski brîdinâjumi, kas nodod bîstamus draudus, piemçram, izmaiòas ierîces statusâ.Atklâta daþâdu veidu akustisko ierîèu izvçle ir lçta savâ tirgû. Ir noderîgi skaòas signâli, vairâku toòu sirçnas, pîkstieni un gongi. Ierîces var bût elektriskas vai manuâlas. Lielâkâ daïa pieejamo modeïu ir iebûvçtajâ klasç. Tie ir jauns izmçrs, forma un skaòas intensitâte.Ïoti tiek izmantoti elektroniski iebûvçti skaòas signâli, kurus var iebûvçt bedrçs, kuru izmçrs ir aptuveni 22,5 mm. Ierîces ir piestiprinâtas pie trokðòa lîmeòiem apmçram 80 dB sienâs. Dati ir paredzçti lasîðanai pat daudzos vides apstâkïos.Multitona sirçnam ir 8, 16 vai 32 daþâdi toòi, kâ arî gaismas stâvoklis, pateicoties tam ir iespçjams izcelt brîdinâjuma signâlu.Skaòas signâli vienmçr tiek ievietoti darba vietâ. Jo îpaði ilgâkos industriâlajos veikalos, kur sprâdziena vai ugunsgrçka risks ir pilnîgi sareþìîtâks nekâ savâs vietâs. Signalizâcijas ierîces veido informâciju no informâcijas sistçmas faktiem par apvienoðanâs draudiem.