Kokrupniecibas darbs

SuganormSuganorm - Novatorisks pasâkums cîòâ pret diabçtu!

Rûpniecîba ir ekonomikas nozare, kas ir îpaði apgrûtinoða un vienkârða vide videi. Daudzi rûpnieciskie procesi ir saistîti ar daudzu putekïu raþoðanu, kas var bût ïoti negatîva ideja par gaisa kvalitâti un kâ, piemçram, apdraud cilvçku veselîbu, kuri ir spiesti pastâvçt lielâs rûpnîcâs.

Putekïu emisija ir mehânisms, kas ir cieði saistîts ar dûmu radîðanu un atbrîvoðanu. Rûpnieciskâs rûpnîcas atbrîvo milzîgu daudzumu dûmu un putekïu. Tâpçc ir tik svarîgi, lai katra raþotne rûpçtos par ierîci viegli, uzticami un spçcîgi aizsargâjoðâ sistçmâ, ko praktizç ar rûpniecisko putekïu noòemðanu. Putekïu ieguve ir attîrîðana, kas rada iespçju bloíçt daþâdu veidu putekïu iekïûðanu gaisâ, ko elpojam. Atkritumu attîrîðanas bûtîba ir balstîta uz tehniku, kuras uzdevums ir izolçt netîrumu daïiòas un izplûdes gâzes no ðíidrumiem un gâzçm, kas izdalâs ârpus raþoðanas procesa. Pareiza sistçma, kas nodroðina rûpniecisko putekïu ieguvi, lielâ mçrâ attîrîs izplûdes gâzes no nelabvçlîgiem apstâkïiem, vienlaikus novçrðot fâzes iekïûðanu gaisâ. Visizplatîtâkais ekonomiskâs putekïu noòemðanas veids ir oglekïa dioksîda molekulu piegâde. Raksturîgi, ka tas beidzas ar kriogçnas metodes izmantoðanu, kas fâþu skaita ziòâ tiek saspiesta, pçc tam atdzesçjot gâzi lîdz vajadzîgajai temperatûrai, kas tikai ïauj atdalît nevçlamo elementu ðíidrâ vielâ. Rûpnieciskâ putekïu noòemðana ir unikâla, pateicoties parastajâm sistçmâm, kas aizsargâ rûpnîcu un raþoðanas veikalu apkârtni pret piesâròojumu ar kaitîgâm vielâm, indîgiem putekïiem, dûmiem un gâzçm. Pateicoties rûpniecisko putekïu nosûkðanas sistçmu darbîbai, jûs saòemsiet brîvus atkritumus no bîstamiem oglekïa dioksîdiem vai citiem putekïiem, kuru iekïûðana atmosfçrâ var radît daudz apgrûtinoðu un sareþìîtu produktu cilvçku veselîbai.