Kases spcle

Paðlaik jau paðâ sâkumâ mums ir skaidri jâsaprot, ka mûsu kases aparâta obligâtâs pârskatîðanas termiòa neievçroðana un îpaða neievçroðana noteikti rada apgrûtinoðu tâ dçvçto atvieglojumu nepiecieðamîbu no tâ (naudas pirkuma lîmeòa. Jâatzîmç, ka pçdçjie sankciju veidi ir pakïauti tiem nodokïu maksâtâjiem, kuri tâdçï trîs gadu laikâ kopð reìistrâcijas uzsâkðanas nav izdarîjuði - saistoðos un savlaicîgi kopâ - paziòojuði kases aparâtam par obligâtu tehnisko pârskatîðanu. Pieòemsim arî, ka ðâds pârskats tiek veikts ar pienâcîgu dienestu.

Visu ðaubu gadîjumâ kases obligâta pârskatîðana jâveic vismaz reizi divos gados. Viòam arî jârûpçjas par to, ko ðie divi gadi praksç nozîmç. Par precîzu aprçíinu, jums ir jâatzîst par sâkuma laiku, tas ir diena, kad notika fiskâlâ izpilde vai pçdçjâ tehniskâs apskates diena.

ProsteroProstero - Uroloģiski plāksteri vīriešu seksuālai disfunkcijai!

Ðâdi nodokïu maksâtâji, iegâdâjoties naudu, var (un pat vajadzçtu òemt vçrâ - pârskatîðanas nepiecieðamîbas sistçmâ - divu gadu periodu no ierîces fiskalizâcijas brîþa. Protams, ðo fiskalizâciju veic mûsdienîgâ specializçtâ tehniíis. Ar izmaiòâm fiskalizâcijas process pats par sevi ir kases aparâta fiskâlâ moduïa darbîbas uzsâkðana.

Tâpçc pirms kases iegâdes ir vçrts uzzinât, vai Polijas centrâ atrodas pilnvarots servisa centrs, kuru mçs varam izveidot, ievadot meklçtâjprogrammâ pareizu paroli, piemçram, "kases serviss".

Kases aparâta obligâtâ pârskatîðana bûtîbâ sastâv no vairâkâm lietâm. Pakalpojumu tehniíis veic revîziju, pirmkârt, attiecîbâ uz konkrçtâ kases aparâta zîmogu stâvokli. Viòi meklç sinhronizâciju ar ierakstiem, kas ievietoti servisa grâmatâ. Speciâlists kontrolç arî kases korpusa vispârçjo stâvokli. Novçrtç mâtesplati, fiskâlo atmiòu un fiskâlo moduli. Tajâ paðâ laikâ tâ pârbauda arî displeja pareizu darbîbu lietotâjam. Turklât tâ apstiprina kases programmu un projekta versiju piekriðanas tekstâ ar ierakstiem - atkal - kasç. Visbeidzot, servisa inþenieris ievada oficiâlo pârskata rezultâtu - ar iespçjamiem ieteikumiem un novçrojumiem - apkalpoðanas darbiem.Atlaides likme ir no simts lîdz divsimt zlotiem - vienam kases aparâtam.

Ja mçs visu ðo operâciju saucam par tehnisku pârskatu, tas varçtu dzîvot maldinoði. Kâpçc? Nu, jo kontroles perioda laikâ tiek apðaubîtas tikai tâs ierîces, kas tieði tiek samaksâtas par nekâdu dîvainu, piemçram, apgrozîjuma reìistrçðanu. Tas ir paðreizçjais pârskatîðanas plâns.

Pçc tam obligâta kases aparâta pârskatîðana ir rûpîga aprûpe, kurai ir vçrts pievçrst îpaðu uzmanîbu.