Kases limits 2016

Ar kases aparâtu mçs varam tikties, kur fiziskas personas ir atbildîgas par produktu vai pakalpojumu, un ðâda apgrozîjuma ietekme pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto limitu.

Kâpçc un kâ kases aparâts?Kases aparâts ir pieejams ierîcei, kurâ tiek piedâvâtas piedâvâtâs preces vai pakalpojumi. Pateicoties tam, atbildîba par precçm vai palîdzîbu var saòemt precîzu sarakstu par to, ko viòi ir samaksâjuði. Tajâ ir norâdîta precîza katra darba cena un kopçjâ summa. Pârdoðanas apliecinâjums nav pârsteidzoðs kâ kvîts. Ðodien, pateicoties viòam, mçs zinâm, ko vçl viòi deva, un, ja summa nav pârâk liela vai pârâk maza. Var gadîties arî tas, ka cilvçks neapzinâti iegûs bojâtas preces. Pçc tam kvîts vçl ir jâsadarbojas ar citu vai par naudas summu, kas bûs ekvivalents klienta samaksâtajai summai. Tomçr kases aparâts ir ne tikai drukâðanas kvîts. Otrs uzdevums ir reìistrçt pârdoðanu. Pçc kâdas pârdoðanas pârdevçja pienâkums ir izveidot ikdienas pârdoðanas pârskatu. Pateicoties tam, daþi produkti tiks reìistrçti, kâdi produkti ir pârdoti, cik daudz viòiem ir samaksâts un cik no viòiem esmu mâcîjis PVN.

ERC kases aparâtsIr specifiski kases aparâtu veidi. Mçs varam mâcîties, piemçram, ERC kases aparâtu vai elektronisko kases aparâtu. Ir paðreizçjâ summa, kâdas ir programmas, kuras raþotâjs ir augðupielâdçjis. Nav svarîgi tos mainît. Un tai ir diezgan maza jauda, ko nosaka pçc tam, kad pçc vairâkiem gadiem jau ir pilna. Tad ðâda kases îpaðniekam ir divas iespçjas: viòð var nomainît fiskâlo moduli citam vai pilnîbâ mainît visu kases aparâtu uz citu. Ðî kases padome cita starpâ ietver mobilos kazino, vienas sçdvietas kases aparâtus vai sistçmas kases aparâtus.

Fiskâlie terminâïiVçl viens nodokïu kases aparâtu veids ir POS kases aparâts vai elektroniskais pârdoðanas punkts. Tos sauc arî par datoru kases aparâtiem. Tie parasti atbilst datoram, fiskâlajam printerim, tastatûrai un monitoram. Kases aparâti ir arî universâli, kas nozîmç, ka tos var pievienot un, piemçram, fiskâlos terminâïus, svîtrkodu skenerus vai ðîs elektriskâs svarus. POS kases aparâtus var brîvi konfigurçt vai paplaðinât atkarîbâ no individuâlajâm vajadzîbâm vai uzòçmuma attîstîbas.