Kases buvniecibas uzocmums 2015

Ikviens, kuram ir pakalpojumi ar tirdzniecîbu, ir pârsteigts par kases aparâtu. Vai ir kâda jçga? Vai man ir jâizveido ðâds kases aparâts. Ja mûsu ðaubas ir atrisinâtas un mçs zinâm, ka mums ir vajadzîgs ðâds kases aparâts, rodas vçl viens jautâjums. Kâda valûta man bûs piemçrota. Mçs sâkam meklçt internetâ. Un mçs zinâm vçl mazâk.Es sâku ðâdâ veidâ. Es saskâros ar ðâdu problçmu, bet jo vairâk es lasîju, jo mazâk es zinâju. Es jautâju ârsta draugam un viss notiek.

Es uzzinâju, ka katram kases aparâtam ir divi numuri. Viens no tiem ir kases aparâta unikâlais punkts. Tad tas ir ierîces raþotâja pieðíirtais numurs, kas fiskâlâs atmiòas laikâ tiek ievadîts fiskâlajâ atmiòâ. Otrais numurs ir reìistrâcijas numurs. ðoreiz tas ir numurs, ko sniedz kompetentais Nodokïu birojs. Reìistrâcijas numuram ir jâdzîvo neaizmirstamam, ko ievieto tuvâ fiskâlâ ierîcç, un ierîcei, kas reìistrçta ðajâ jomâ. Tagad es zinâju, nevis citu rçíinu. Pçdçjâ un vienîgâ veidâ es uzzinâju, kâda ierîce man bûs labâkâ. & Nbsp; & nbsp; Novitus mazais plus ir izrâdîjies visfunkcionâlâkais un efektîvâkais. & nbsp; Es biju ïoti laimîgs. Tâ mierîgi izpildîja visas manas cerîbas. Manam uzòçmumam bija nepiecieðama fiskâla ierîce, ko tâ varçtu arî savienot ar citiem komponentiem. Izrâdîjâs, ka man bija nevajadzîgi nobijies, ka es nezinâðu, ko nopirkt naudu. Es nopirku trauku un uzreiz piedzîvoju unikâlo kases aparâta numuru. Tad es atzîmçju reìistrâcijas numuru. Mana nauda bija gatava lietai. Lai trençtu komandu, bija mazâk laika, nekâ es gaidîju. Par labu naudu nozîmç, ka jûs to „intuitîvi” lietojat, ka tajâ neko nesaprotu. Kad draugs ieradâs pie manis un jautâja, es nezinâju, ko nopirkt naudu, viòa varçja tikai smaidît. Viòa gandrîz kïuva par kases aparâtu speciâlistu. Ðodien es zinu, ka, maksâjot ðâdu naudu internetâ, mçs saòemsim arî profesionâlus padomus un atbildes uz jautâjumiem, kas mûs apgrûtina.Viss, kas ir jauns, mums acîmredzami ir „satraucoðs”. Bet pârliecinot sevi par ðâdâm tehniskâm inovâcijâm, tas var sniegt patiesi pârsteidzoðu prieku. Ja mums ir kaut kas vajadzîgs - nebaidieties.