Kases apstiprinajums

Paðlaik gandrîz jebkurâ biznesâ mçs veicam datorizçtu pârdoðanu. Tâpçc ðâda veida noieta pamataprîkojums ir fiskâlâ kase bingo bt xl - ierîce, kas pârâk daudz atzîst tirdzniecîbas reìistrçðanas uzdevumu, kâ arî nodokïa summu, kas ir gan silta, gan PVN, mazumtirdzniecîbas gadîjumâ.

EcoSlim EcoSlim Īsā laikā efektīva slimības figūra

Pirmais ðâda veida aparâts ir ERC nodokïu kases aparâts. Tas ir tâlu no praktiskas ierîces, kas ir relatîvi maza RAM (jauda ir no viena lîdz astoòiem megabaitiem. Viòai parasti ir pietiekami daudz par pieciem gadiem - pçc pçdçjâs sezonas îpaðniekam vajadzçtu iegâdâties jaunu kases aparâtu vai vienkârði nomainît fiskâlo moduli. Jûs varat pieslçgt ârçjâs ierîces ERC kases aparâtam, bet jûs nevarat pârdot, izmantojot datorprogrammu.

Starp ERC veidiem ir, piemçram, pârnçsâjamie kases aparâti, kas ir zinâmi un ar nosaukumu mobilie kases aparâti. Tos vienmçr izmanto tuvos uzòçmumos vai tirgos vai tirgos, kur to kompaktais izmçrs ir milzîga priekðrocîba. Populâri ir arî vienas sçdvietas kases ar nedaudz plaðâkâm iespçjâm nekâ pârnçsâjamie modeïi. Tie savienos ar viòiem datoru un jaunas ierîces, piemçram, svaru.

POS kases aparâts ir daudz modernâks mçbeïu veids. Datori, kas reìistrç to apgrozîjumu un daudzu daþâdu aktivitâðu îstenoðanu, apòemas tos apòemties, apòemoties savâkt atseviðíus produktus un tos pârdot. Populârâkâs POS sistçmas parasti ietver: nodokïu printeri, tastatûru, monitoru (gan standarta, gan taustes un datoru. Ja jûs strâdâjat ar paplaðinâtu sistçmu, kases aparâtu var uzstâdît praktiski ar visâm ârçjâm atbalsta ierîcçm.

POS kases aparâts ir ïoti labs ieguldîjums, jo, atðíirîbâ no ERC valûtas, ir iespçja paplaðinât RAM, nomainît programmatûru jaunâkiem un instalçt jaudîgâku procesoru. Jâatzîmç, ka paðreizçjâ stilâ fiskâlâ ierîce nav kases aparâts, bet gan printeris, kas izsniedz kvîti.