Kases aparats kielce

Drîz vien var izrâdîties, ka cilvçks saòems lielu finansiâlu sodu, jo viòð nezinâja, ka viòam ir jâglabâ ieraksti kasç.Tagad nepiecieðamîba uzstâdît fiskâlâs ierîces novitus deon e & nbsp; ietekmç tos nodokïu maksâtâjus, kuru apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Tas nav nekas mazâk kâ pçdçjos gados, Finanðu ministrija plânos ðo vçrtîbu ierobeþot, izveidojot vçl vienu darîjumu sarakstu, kurâ tirgotâjiem pirms pirmâs pârdoðanas jâinstalç kases aparâts. Paðlaik ikvienam advokâtu birojam & nbsp; ir obligâts kases aparâts. Kïûdas gadîjumâ & nbsp; kases aparâts, kad mums nav rezerves fiskâlâ reìistra, tas ir pilnîbâ jâatbrîvo no pârdoðanas.

Ja nodokïu maksâtâjam nav nodokïu kases aparâta, un atbildîgâ persona to varçja izdarît, viòam tiks uzlikts sods lîdz 240 diennakts likmçm par "grâmatu". Vçl sliktâk, PVN atskaitâms vai atmaksâjams 90% no neto pirkuma cenas var tikt atòemts no PVN, un 30% no neatskaitîtâ priekðnodokïa netiks atskaitîti, un 240 no dienas likmçm arî maksâs nodokïu maksâtâjs par neuzticamu grâmatu glabâðanu. Turklât, ja nodokïu maksâtâjs nerâda ðo darîjumu komandâ PVN deklarâcijâ, viòam arî tiks uzlikts naudas sods lîdz 720 dienas likmçm, ieslodzîjums lîdz 2 gadiem vai abiem.Ja nodokïu maksâtâja darbîba ir saistîta ar lielâko daïu transporta pakalpojumu, ðíidro gâzu izplatîðanu, tîmekïa vietòu pârdoðanu automaðînâm, tas ir saistîts ar televîzijas vai radioiekârtu piegâdi un visâm kameras daïâm - nodokïu maksâtâjs vçlas saòemt kases aparâtu. Tas ir tâds pats, ja tâ spçlç ar preèu piegâdi no dârgmetâliem, piegâdâjot datordatus vai materiâlus, kas paredzçti lietoðanai vai pârdoðanai. Pienâkums neatkarîgi no gada ienâkumiem attiecas arî uz tabakas izstrâdâjumu un alkoholisko dzçrienu pârdoðanu neatkarîgi no PKWIU pierâdîjuma ar vienu no elementiem. Tajâ paðâ gadâ fotogrâfija no kases aparâta tiks atòemta no uzòçmçjiem, kas sniedz pakalpojumus to cilvçku situâcijai, kuri nesaòem uzòçmçjus un vienreizçjus maksâjumus. Ar nosacîjumu, ka katrs nodokïu maksâtâja pabalsts tiek dokumentçts ar rçíinu, kas identificç saòçmçju. Arî biïeðu pârdoðana un sçdvietu rezervçðana pasaþieru pârvadâjumiem, ja lîdzîga darbîba tika veikta pa pastu, banku vai iestâdi. Tieði ðie nodokïu maksâtâji, kas 2015. gadâ veic ðos darbus, pçc subjektîvâ atbrîvojuma limita pârsniegðanas izmanto fiskâlos kases aparâtus.