Kases aparats asi

Kases aparâtu klientiem un îpaði reaìçjot uz ðo instrumentu îpaðniekiem, ir daudz pienâkumu, kas izriet no tiesîbu aktiem. Lîdzekïi ir îpaðs aprîkojuma veids, kas saistîts ar uzòçmçjdarbîbu, kuras izmantoðanu stingri reglamentç jauni likumi un lçmumi. Neviena no uzòçmumâ izmantotajâm ierîcçm, piemçram, datoriem, telefoniem vai pat specializçtâm raþoðanas maðînâm, nav tikusi nostiprinâta ar tâdiem mçríiem kâ kases aparâti.

Pçc kases iegâdes jums ir nepiecieðams izveidot nodokïu deklarâcijâ deklarâciju. Birojs saòems unikâlu numuru izrakstam. Jebkuram no izmantotajiem kases aparâtiem ir obligâti jânorâda numurs, katrs no tiem saòems citu unikâlu numuru. Nâkamâ lieta ir kases aparâta fiskalizâcija, ko var veikt tikai pilnvarotais dienests. Krakovas kases aparâti ir ne tikai tirdzniecîbas vieta, bet arî pilnvarots serviss. Ir vçrts parakstît lîgumu par visu nodokïu kases aparâtu apkalpoðanu uzòçmumâ ar vienu pakalpojumu, dziïi vidç, kurâ ir iegûti fiskâlie instrumenti. Nodokïu birojâ ir jâiesniedz pakalpojuma dati, kas ir precîzi skaidrâ naudâ attiecîgajâ uzòçmumâ. Nodokïu birojam arî jâbût pierâdîjumam par kases pakalpojuma maiòu. Neveiksmes panâkumos ðis izvçlçtais pakalpojums tiek izveidots, lai uzlabotu kases aparâtu, un tas ir vienîgais pakalpojums, kas var veikt jaunus objektus ierîces atmiòâ. Reìistrçjot pârdoðanas apjomus par produktiem vai pakalpojumiem, ir lietderîgi izdrukât periodiskus fiskâlos pârskatus. Parasti tie ir ikdienas, mçneða un gada pârskati, un bieþâk - reizi ceturksnî. Ziòojumu nepietiekamîba var ietekmçt naudas sodu uzlikðanu kases aparâta îpaðniekam. Izmantojot kases aparâtus, jâatceras par to periodisko pârskatîðanu, ko var veikt tikai tas pats izvçlçtais pakalpojums. Îpaði svarîgi ir pçdçjie, jo sods par kases aparâta nepârskatîðanu neapðaubâmi var bût bîstams uzòçmumam. Visa dokumentâcija kopâ ar kases aparâtu, ieskaitot kases servisa grâmatu, periodiskus fiskâlos pârskatus, jâsaglabâ kopâ ar uzòçmuma dokumentâciju. Birojs var pârbaudît visus dokumentus vairâkus gadus pçc kases aparâta izmantoðanas beigâm vai pat pçc darbîbas beigâm. Noslçdzot uzòçmumu, jâatceras par îpaðniekam uzlikto pienâkumu - izlasît kases aparâta fiskâlo atmiòu, kas jâsasniedz tikai ar pakalpojumu.