Kases aparats ar datoru

Uzòçmçju grupa, kas izmanto fiskâlo kases aparâtu, nepârtraukti paplaðinâs. Tas ir pârâk jauns jautâjums tiesîbu aktos, kas pçdçjos gados ir uzlikuði ðâdu pienâkumu, cita starpâ, ârstiem, juristiem vai taksometru vadîtâjiem. Daþâdu profesiju pârstâvjiem ir atðíirîgas prasîbas attiecîbâ uz fiskâlo kases aparâtu. Oswiecim kases aparâti kâ viens no galvenajiem pârdevçjiem Maùopolska reìionâ piedâvâ daudz piemçru, no kuriem izvçlçties.

Pârdoðanas norâdîjumos jûs varat saskarties ar kasieri vai pos. Tâpçc tirgû tiek piedâvâtas divas galvenâs kategorijas. Ierîces, kas atrodas blakus katram no tiem, norâda uz daudziem parametriem. POS veids vai datora tips ir daudz jaudîgâki un, protams, ir lielâki. Viòiem ir nepiecieðama arî daudz vietas, jo ierîce, fiskâlais printeris, tastatûra un monitors pieder pie vienas ierîces. Tâpçc tas ir diezgan kopums, nevis viena iekârta. Tâs trûkumi ietver iespçju paplaðinât un savienot citas noderîgas ierîces. No rindas lîdz Erc kasçm ir daþâdi kases aparâti, piemçram, mobilie, sistçmiskie vai ar vienu darba vietu. Viòu kopîgâ priekðrocîba ir mazâka funkcionalitâte nekâ datoru kases aparâtu gadîjumâ. Bet arî ðâdâm ierîcçm ir pieprasîjums pçc pârdoðanas. Pârnçsâjamo kases aparâtu pilnîbâ apmierinâs daudzu investoru cerîbas. Tâ ir pareizâ izvçle ârstam vai personai, kas iesaistîta pârdoðanâ no durvîm lîdz durvîm. Mazie izmçri ïauj jums kopâ ar visu istabu. Patstâvîgie kases aparâti ir daudz grûtâk. Tie atrodas tieði ar atsauci uz punktu vai nelielu iepirkðanâs vai pakalpojumu problçmu. Sistçmas kases aparâti tiekas îpaði veikalos, kur klienti regulâri tiek apkalpoti vairâkâs kases vietâs. Lai veiktu atbilstoðu kases aparâta izvçli, cita starpâ ir jâòem vçrâ darbîbas joma, kurâ uzòçmums darbojas, un klientu grupa, kas jums bûs nepiecieðama katru dienu.