Kases aparats angiu valoda

Kases aparâtu turçtâjam uzliktie pienâkumi ne tikai ietver darbu, kas saistîts ar to importu un fiskalizâciju. Gluþi pretçji, tie ir galvenokârt ieinteresçti vçlâkâ periodâ, kurâ mçs òemam no konkrçta fiskâlâ reìistra. Kas tad ir mûsu atbildîba?

Ko nodokïu tiesîbas uzliek mums kâ kases aparâtu turçðanai un lietoðanai?

1. Ieòçmumi, kvîtis.

http://lv.healthymode.eu/acai-berry-extreme-efektivi-novajesanu-paliglidzekli/Acai Berry Extreme efektīvi novājēšanu palīglīdzekļi

Svarîgs jautâjums ir ieòçmumu saòemðana. Jûs esat dzirdçjuði par to, kâ klienti var iegût ieòçmumus no pârdevçjiem. Ðâdi notikumi? Saòemts fakts, ka nodoklis, kas jâmaksâ Nodokïu pârvaldei, tika iekïauts izplatîtâja paziòojumos. Saòemðanas trûkums var koncentrçties uz paðreizçjo, ka ðis nodoklis nav òemts vçrâ. Tâpçc mums ðeit ir jâveido kaut kas ar negodîgu nodokïu un konkurences principu.

2. Dienas fiskâlais pârskats.

Ikdienas fiskâlais ziòojums ir vçl viens pienâkums, kas uzòçmçjam ir spiests. Nu, pçc katras dienas beigâm (bet pirms nâkamâs dienas tirdzniecîbas uzòçmçjam ir jâaizpilda ziòojums. Tajâ bûs noteikta nodokïa vçrtîba, kas uzòçmçjam jâmaksâ Nodokïu pârvaldei, kas ir raksturîga mûsu vietai. Simple? Atcerieties, ka paðreizçjais ziòojums tiek reklamçts fiskâlâs kontroles panâkumos.

3. Mçneða fiskâlais pârskats.

Tâpat, tâpat kâ ikdienas ziòojuma panâkumiem, ir nepiecieðams veikt analoìisku ikmçneða ziòojumu. Iespçjams, tas ir, òemot vçrâ visa nodokïa vçrtîbu, kas mums jâmaksâ par visu mçnesi. Kâ mums vajadzçtu darît ðo ziòojumu? Ðajâ ziòâ lieta ir diezgan vienkârða. Mçneða fiskâlais pârskats, tas ir jâsagatavo lîdz tâ mçneða jaunajai dienai, kurâ tas darbojas.

4. Kases aparâts.

No fiskâlajâm naudas priekðrocîbâm piederoðs îpaðums ir saistîts ar pienâkumu ievadît ierakstus kases aparâta darbâ. Ir svarîgi, lai ðie ieraksti, kad un kâda grâmata, tiktu glabâti vietâ, kas atrodas kases aparâtu tuvumâ. Protams, ðie ieraksti tiks kontrolçti nodokïu revîzijas laikâ, ko uzòçmçjs veic nodokïu birojâ.

Kopsavilkums: & nbsp; kases aparâtiem ir daudz pienâkumu. Tomçr, òemot tos, mçs garantçjam, ka tos îstenojam likumîgi. Tâpçc mçs to varam pierâdît daþâdâs nodokïu inspekcijâs, ko veic Nodokïu birojs.