Kabeiu isslcguma aizsardziba

Kopçjâ aizsardzîbas metode ir paðreizçjâ aizsardzîba, kas tiek dota elektriskâs iekârtâs. Uztvçrçju, motoru, transformatoru vai izplatîtâju aizsardzîba ir to darbîba, bet to svarîgâkâ nozîme ir vadu aizsardzîba. Îssavienojuma aizsardzîbas metode pastâv jau daudzus gadus. Sareþìîtâkai tehnikai ir telpa ar pârslodzes aizsardzîbu. Aizsardzîbas izvçle ir atkarîga no aizsardzîbas efektivitâtes, kâ arî no vadu un kabeïu ilgtermiòa pârslodzes.

https://ecuproduct.com/lv/diet-stars-garsigs-veids-slimam-skaitlim/

Elektroiekârtu bûvniecîbas noteikumos un noteikumos ir noteiktas minimâlâs prasîbas, kas jâievçro iekârtâm, òemot vçrâ aprîkojumu ar droðîbu, piemçram, droðîbas veids, emocijas un efektivitâte un atraðanâs vieta. Ir situâcijas, kurâs vçlmes ir stingrâkas, un droðîba vçlas bût sertificçta. Vietu, kur tiks uzskatîts, ka iekârta tiks pieòemta, tas ietekmç. Ja tie ir îpaði svarîgi elektroiekârtu bojâjumu raðanâs gadîjumâ, kvalitâtes prasîbas automâtiski kïûst ïoti lielas.Îssavienojuma aizsardzîba ir parasti izmantojams aizsardzîbas veids. Tie ir obligâti visâs elektriskajâs íçdçs, bet paðâ sâkumâ, íçdes fonâ, tâpat kâ citur, kur samazinâs vadu slodze, piemçram, samazinot vadu ðíçrsgriezumu vai izmantojot citu vadotni. Pretçji ðíietamajam, îsslçguma aizsardzîbas izvietoðana íçdes filiâles virzienâ nepastâv kâ pareiza un tâ var ðíist. Ir svarîgi tos novietot uz ceïa ne mazâk kâ 3 m attâlumâ no augstâkâ elementa. Ðî diapazona dçï, sâkot no filiâles lîdz aizsardzîbai, ir izmçrîta, piemçram, instalçtâ droðîba, ðî pieeja rada, ka îssavienojuma iespçjamîba pçdçjâ diapazonâ ir smaga. Identiskas attiecîbas ir novçrotas tiesâ attiecîbâ uz kabeïiem, kas savieno enerìijas avotus, tostarp transformatori, baterijas vai ìeneratori ar komutâcijas iekârtu, ar nosacîjumu, ka droðîba atrodas sadales iekârtâ, uz íçdes efekta. Ðie divi izòçmumi ir pieïaujami, ja îssavienojuma aizsardzîbas îssavienojums ir saspringts.Aprakstîts jautâjums, lai atkârtotu, ka daudz traucçjumu un daþu izmantoto, lai gan patiesîbâ tie katram no mums dod mâjas bûvniecîbu.